Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Modul F4.304: Pumpeanlegg – Forvaltning, drift og vedlikehold

Endringslogg Sist revidert og publisert i ny layout: 11.07.2023
Revisjon: 11.07.2023, mindre tilpasninger til ny layout, ellers som opprinnelig publisert med revisjon 24.08.2021.
Publisert i utgått layout: 25.09.2020
Denne modulen gir deg en veiledning i hvordan du kan ivareta forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av pumpeanlegg som del av sikringstiltak mot flom. 

Innledning

Denne modulen forutsetter at

I denne modulen gir vi noen eksempler på hvilke utfordringer som først og fremst knytter seg til ansvaret som eier av et sikringstiltak. Dette er blant annet å sørge for at tiltakets kvalitet og funksjon opprettholdes. Vi har derfor under avsnitt Forvaltning, lagt fokuset på tilsynsoppgaven og oppfølging av eventuelle endringer/skader som truer anleggets sin funksjon. Oppbygging av sikringstiltaket kan være svært forskjellig, men tilsyn er nødvendig for alle pumpeanlegg med tilhørende konstruksjoner. Vi har angitt hva vi mener du bør ha fokus på under tilsyn og tilhørende rapport med forslag til vedlikeholds-/reparasjonstiltak.

Flomverk med flere elementer

Pumpeanlegg er del av et større flomverk. I tilfellet bør du også sjekke temaene som er viktige for funksjonen til de andre elementene. Det finner du i følgende moduler: 

Forvaltning

I tillegg til generelle forvaltningsoppgaver, er pumpeanlegg som del av et flomverk kritisk infrastruktur. For å opprettholde den forventede sikkerhet for sikrede områder, må anlegget til enhver tid ivareta de krav til konstruksjonen, som ligger til grunn for prosjektering og utførelse.

En forutsetning for oppfølging av anlegget i driftsfasen er gode rutiner for tilsyn, rapportering og gjennomføring av nødvendige tiltak for å opprettholde anleggets kvalitet og funksjon.

Flomverk under flom

For flomverk må drifts-/beredskapsorganisasjonen også ha rutiner for oppfølging/overvåking mens flommen pågår.

Les mer om dette i avsnitt Håndtering av restrisiko med beredskap – pumpeanlegg i denne modulen.

Hvordan utføre tilsyn?

Tilsyn gjennomføres rutinemessig for å kartlegge eventuelle skader/slitasje på enkeltdeler og systemet som helhet, og skal gi grunnlag for å vurdere eventuelt behov for vedlikehold og utbedring. Tilsyn kan gjennomføres som beskrevet i NVE Faktaark 02/2004 Tilsyn med sikringsanlegg mot flaum, erosjon og skred i vassdrag så langt det passer, men for pumpeanlegg og nødstrømsanlegg vil det være en helt annen oppfølging for å ivareta anleggets funksjon og driftssikkerhet. Les modul F2.304: Pumpeanlegg – Prosjektering for mer detaljer. Hyppigheten av tilsynet bør stå i forhold til konsekvenser hvis sikringstiltaket mister sin funksjon. 

Tips til innhold i tilsynsrapport – pumpeanlegg

Pumpeanlegg omfatter mange ulike anlegg/systemer. Derfor må tilsyn gjennomføres etter anbefalinger fra leverandøren og rutiner tilpasset for hvert anlegg. Pumpeanlegg som en del av et samlet flomverk kan omfatte voller, murer erosjonssikring og dreneringsanlegg. Du bør derfor også sjekke temaene som er viktige for funksjonen til disse under avsnittet Tips til innhold i tilsynsrapport i de respektive modulene.

Drift

Det skal foreligge rutiner for tilsyn og gjennomføres nødvendige tiltak for å opprettholde anleggets kvalitet og funksjon. Den største utfordringen med pumpeanleggene er at det normalt er lang tid mellom hver gang de blir utfordret i en flomsituasjon. Regelmessig og systematisk oppfølging i samsvar med beskrivelser og anbefalinger fra leverandørene er helt avgjørende for at anlegget er operativt til enhver tid. Dette er nærmere beskrevet i modul F2.304: Pumpeanlegg – Prosjektering.

I tillegg til de ordinære driftsrutinene bør pumpeanleggene testes årlig. Det kan være krevende å få til test med maksimal kapasitet på stasjonen. Det bør derfor legges opp til testing som i størst mulig grad simulerer den situasjonen anlegget utsettes for under flomhendelse.

Følgende bør inngå i drifts-dokumentasjonen:

 • Hvem er ansvarlig for anlegget
 • Generell orientering om pumpestasjonen
 • Oversikt over de enkelte leverandører og installatører for anlegget med adresse og telefonnummer
 • Stykkliste for leverte og monterte komponenter med adresse og telefonnummer for aktuelle leverandører
 • Funksjonsbeskrivelse med internt og eksternt flytskjema, mengdemåleutstyr, pumper, rørsystem, VVS- og el-opplegg, nødstrømsaggregat samt forslag til logg
 • Detaljert beskrivelse av VVS- og el-installasjoner med samling av ajourførte tegninger
 • Drifts- og vedlikeholdsinstruks for hele stasjonen inkludert nødstrømsaggregat med nødvendige brosjyrer, teknisk informasjon. Alle dokumenter skal være originale og spesifikke for anlegget
 • Instruks for rutinemessig testkjøring, vedlikehold og kontroll av utstyr
 • Instruks for årlig test av strømforsyning, overvåking, pumper, ventiler og ledningsnett
 • Oversikt over avtaler for tilgang til, og leveringstid på reservedeler/pumper, styringssystemer
 • Adkomstvei og kontakt med grunneier

Pumpeanlegg som inngår i et flomverk er normalt prosjektert med en reserve kapasitet ved dimensjonerende flom. Det er derfor helt avgjørende å kjenne til de forutsetninger som ligger til grunn for prosjekteringen og hva som skal/må gjøres dersom det oppstår situasjoner der kapasiteten blir redusert, eller i verste fall faller helt bort, for eksempel havari på en eller flere pumper eller strømforsyning.

Vedlikehold

Alt vedlikehold som må utføres, skal være opplistet i vedlikeholdsinstruksen sammen med anbefalt intervall for vedlikehold og service. Eksempel på ting som bør være på denne lista er pumper, nødstrømsaggregat, løftesystemer, ventilasjonssystem, og styringssystem. NVE anbefaler at det inngås serviceavtaler og avtaler om tilgang til reserveutstyr med de involverte leverandørene.

Håndtering av restrisiko med beredskap – pumpeanlegg

Drifts-/beredskapsorganisasjonen må ha rutiner for oppfølging/overvåking av et pumpeanlegg mens flommen pågår. Dette avsnittet utfyller den generelle informasjonen som er gitt i avsnittet Håndtering av restrisiko med beredskap i fase 4: Forvaltning, drift og vedlikehold av tiltak mot flom og erosjon.

Under en flomhendelse må rutiner for kontroll/befaring av anlegg følges. Husk at du må ha tilgang til reservepumper og andre kritiske komponenter i tilfelle du får havari på for eksempel på en eller flere pumper eller strømforsyning. 

Tiltak under flom

Eventuelle tiltak under en flomhendelse som kan påvirke anleggets konstruksjon og kapasitet, må avklares med fagkyndige i hvert enkelt tilfelle. Arbeidet med bytting av pumper eller andre installasjoner kan være risikofylt mens stasjonen for øvrig er i drift.

Videre lesning og referanser

Forskrift om kommunalt tilsyn med flomanlegg mv. Forskrift 17. juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

NVE (2004) Tilsyn med sikringsanlegg mot flaum, erosjon og skred i vassdrag. Faktaark nr. 2/2004. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

VA/Miljø-blad (2016) Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, dokumentasjon og kontroll. VA-Miljøblad nr. 76. Tilgjengelig fra: http://www.va-blad.no/mindre-avlopspumpestasjoner-dimensjonering-dokumentasjon-og-kontroll/ (hentet: 19. august 2020). 

VA/Miljø-blad (2016) Mindre avløpspumpestasjoner. Overbygg med installasjoner og automatikk. VA-Miljøblad nr. 77. Tilgjengelig fra: http://www.va-blad.no/mindre-avlopspumpestasjoner-overbygg-med-installasjoner-og-automatikk/ (hentet: 19. august 2020). 

VA/Miljø-blad (2019) Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjoner. VA-Miljøblad nr. 78. Tilgjengelig fra: http://www.va-blad.no/mindre-avlopspumpestasjoner-pumpesump-med-installasjoner/ (hentet: 19. august 2020).

Endringslogg

Sist revidert og publisert i ny layout: 11.07.2023
Revisjon: 11.07.2023, mindre tilpasninger til ny layout, ellers som opprinnelig publisert med revisjon 24.08.2021.
Publisert i utgått layout: 25.09.2020