Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Modul F4.307: Flomavledning – Forvaltning, drift og vedlikehold

Endringslogg Sist revidert og publisert i ny layout: 14.07.2023
Revisjon: 14.07.2023, mindre tilpasninger til ny layout, ellers som opprinnelig publisert.
Publisert i utgått layout: 16.09.2021
Denne modulen gir deg veiledning i hvordan du kan ivareta forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av flomavledning. Forvaltning, drift og vedlikehold av flomavledning må tilpasses de tiltakene som er gjennomført.

Innledning

Denne modulen forutsetter at

I denne modulen gir vi noen eksempler på hvilke utfordringer som knytter seg til ansvaret som eier av et sikringstiltak. Dette er blant annet å sørge for at tiltakets kvalitet og funksjon opprettholdes. Vi har derfor under avsnitt Forvaltning lagt fokuset på tilsynsoppgaven og oppfølging av eventuelle endringer/skader som truer anleggets funksjon.

Flomavledning kan bestå av flere typer tiltak, ofte i kombinasjon med erosjonssikring med stein. Vi viser til de spesifikke modulene for prosjektering, utførelse og FDV som er aktuelle for det konkrete tiltaket.

Forvaltning

Flomavledning kan være en kritisk infrastruktur. For å opprettholde den forventede funksjonen og sikkerheten for sikrede områder, må systemet/anlegget til enhver tid ivareta de kravene til konstruksjonen, som ligger til grunn for prosjektering og utførelse.

En forutsetning for oppfølging av anlegget i driftsfasen er gode rutiner for tilsyn, rapportering og gjennomføring av nødvendige tiltak for å opprettholde anleggets kvalitet og funksjon.

Hvordan utføre tilsyn?

Tilsyn med sikringsanlegget kan gjennomføres som beskrevet i NVE faktaark 2/2004 Tilsyn med sikringsanlegg mot flaum, erosjon og skred i vassdrag.

Tilsyn bør gjennomføres rutinemessig for å kartlegge eventuelle skader/slitasje på flomavledningen, og skal gi grunnlag for å vurdere eventuelt behov for vedlikehold og utbedring. Hyppigheten av tilsynet bør stå i forhold til konsekvenser hvis sikringstiltaket mister sin funksjon. Forskrift om kommunalt tilsyn med flomanlegg mv. sier tilsyn minst hvert femte år, men det er viktig å iverksette tilsyn etter flommer og andre hendelser (skred, isganger og så videre), som kan skade anleggene.

Tips til innhold i tilsynsrapport – flomavledning

For sjekklister, kontrollpunkter og hva tilsynet bør fokusere på, viser vi til moduler om FDV for de spesifikke sikringstiltakene som flomavledningen består av under avsnitt Tips til innhold i tilsynsrapport. Dette kan for eksempel være modul F4.200: Erosjonssikring med stein – Forvaltning, drift og vedlikehold.

Drift

Normalt er det lite behov for drift av flomavledningstiltak. Kantvegetasjonen i og langs flomløp samt kanaler trenger imidlertid en plan for drift/skjøtsel. Hvis det er andre elementer som er tilknyttet tiltaket som for eksempel rør og kulverter, er en del av driften å påse at inn- og utløp fungerer som de skal.

Vedlikehold

Reparasjon av skader

Når skader blir avdekket, må man vurdere behov for reparasjoner. Ved større skader anbefales det å utarbeide en egen plan for hvordan reparasjonsarbeidene skal utføres. Når anleggsveiene fra byggefasen er fjernet og området ved elva er tilgrodd av trær, kan det noen ganger være krevende å komme til for en mindre reparasjon. Det bør alltid vurderes om skadene på miljøet og det økonomiske omfanget av et reparasjonsarbeid bør balanseres mot faren for en forverring av skaden og konsekvensen av at skaden ikke repareres på kort sikt. 

Vegetasjon langs vassdraget

Kantvegetasjon har stor verdi for bekker og vassdrag og denne bør vedlikeholdes. Når anlegget bygges legges forholdene ofte til rette for en rask vegetering av anlegget. Etter noen år vil anlegget – spesielt øvre del av skråningen – vokse til med trær og annen vegetasjon. Treets røtter kan binde massene sammen og dermed øke styrken i konstruksjonen. Trær og busker gir skygge for sola på varme sommerdager. Nedfall av løv og insekter gir næring til bunndyr og fisk. 

I flomløp, kanaler og andre flomavledningstiltak kan innslaget av skog bli så dominerende at det skaper for dårlig avledning av flommer. Derfor kan det være behov for regelmessig fjerning av busker og trær som del av en skjøtselsplan for vegetasjon/kantvegetasjonen.

Dersom det er nødvendig med vegetasjonsrydding for adkomst til reparasjonsarbeid, bør det stå igjen noen trær og busker. Dette bevarer de naturlige landskapselementene langs vassdraget og bidrar til skjul og næring for fisk. Fjerning av kantvegetasjon skal du søke om til Statsforvalteren.

Mer info om kantvegetasjon

Gytegrus

Der bunnen er sikret med sprengte steinmasser forringes ofte forholdene for gyting. Man er avhengig av å tilføre egnet gytegrus for å opprettholde gode forhold for fisken i elva.

Ved flommer beveger gytegrusen seg nedover vassdraget og det kan bli behov for å supplere på øvre del eller på sårbare strekninger. Dette krever adkomst for innkjøring av grusen. 

Videre lesning og referanser

Forskrift om kommunalt tilsyn med flomanlegg mv. Forskrift 17. juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

NVE (2019) Kantvegetasjon langs vassdrag. Veileder nr. 2/2019. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE, Statsforvalteren (Tidligere Fylkesmannen) (2004) Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag. Brosjyre.

NVE (2004) Tilsyn med sikringsanlegg mot flaum, erosjon og skred i vassdrag. Faktaark nr. 2/2004. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Endringslogg

Sist revidert og publisert i ny layout: 14.07.2023
Revisjon: 14.07.2023, mindre tilpasninger til ny layout, ellers som opprinnelig publisert.
Publisert i utgått layout: 16.09.2021