Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av kraftforbruk

Her beskriver vi tvangsmessige leveringsinnskrenkninger og prinsipper knyttet til bruken av dette virkemiddelet.

§ 15. Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av kraftforbruk

Etter at departementet har besluttet kraftrasjonering, kan rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, foreta tvangsmessige leveringsinnskrenkninger i form av utkobling av kraftforbruk. Slike leveringsinnskrenkninger skal søkes gjennomført etter saklige og kontrollerbare kriterier, og til minst mulig ulempe for dem som berøres.

Hva er tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av kraftforbruk?

Selv om tvangsmessig leveringsinnskrenkning ikke inngår i nettselskapenes rasjoneringsplaner, har NVE myndighet til å pålegge tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av kraftforbruk. Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger betyr at sluttbrukere fysisk blir koblet ut og ikke har tilgang på elektrisk energi i perioden for utkobling. Dette vurderes som et svært inngripende virkemiddel.

Når kan tvangsmessige leveringsinnskrenkninger benyttes?

Tvangsmessig leveringsinnskrenkning benyttes kun i hovedsak bare når kvoterasjonering ikke har bidratt til forbruksreduksjon. Selv om behovet for tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av kraftforbruk er forventet å være svært sjelden, kan det for eksempel oppstå energiknapphet innenfor et mindre geografisk område (lokal energiknapphet) som krever utkobling av næring og industri.

Hvem bestemmer at tvangsmessige leveringsinnskrenkninger skal benyttes?

Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger som virkemiddel kan kun benyttes etter at ED har besluttet kraftrasjonering. Når kraftrasjonering først er besluttet, er det NVE som eventuelt gir pålegg om å iverksette tvangsmessige leveringsinnskrenkninger. 

Forhåndsvarsling

Dersom NVE beslutter å gi pålegg etter § 15, må dette som hovedregel forhåndsvarsles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Et forhåndsvarsel har til hensikt å gi relevante aktører mulighet til å gi tilbakemelding om eventuelle uforutsette konsekvenser av virkemiddelet. I tillegg skal det bidra til at aktører og markedet har mulighet til å vurdere konsekvensene av virkemiddelet før innføring.

Hvem vil pålegges tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av kraftforbruk?

Nettselskapene har ikke egne planer for tvangsmessige leveringsinnskrenkninger. Det forventes at det er lav sannsynlighet for at dette virkemiddelet tas i bruk. Det er derfor ikke rasjonelt at nettselskapene planlegger for tvangsmessige leveringsinnskrenkninger.

Dersom tvangsmessige leveringsinnskrenkninger skulle bli aktuelt, vil det hovedsakelig gjelde et mindre antall sluttbrukere ved lokal energiknapphet. Når tvangsmessige leveringsinnskrenkninger er aktuelt, vil rasjoneringsmyndigheten gå i dialog med aktuelle sluttbrukere og nettselskap.