Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Pålegg om rapportering

Her beskriver vi pålegg av rapportering som virkemiddel, hva det innebærer, hvem det gjelder for og når vi kan bruke dette.

§ 11. Pålegg om rapportering

Rasjoneringsmyndigheten kan, når det vurderes nødvendig, pålegge en eller flere bestemte kraftprodusenter å innrapportere produksjonsstatistikk, prognoser om forventet magasinfylling og/eller andre forhold som anses relevante for å få tilstrekkelig innsikt i kraftsituasjonen innenfor et bestemt tidsrom.

Rasjoneringsmyndigheten kan i pålegget sette vilkår om frister, varighet og innhold. Rasjoneringsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om formatet og metoden for innrapporteringen.

Hva innebærer pålegg om rapportering?

Pålegg om rapportering innebærer å pålegge kraftprodusentene å rapportere produksjonsstatistikk og/eller prognoser om forventet magasinfylling, eller andre forhold som kan være relevante for rasjoneringsmyndigheten sin vurdering av kraftsituasjonen.

Normalt vil informasjon innhentet gjennom rapporteringsordningen være unntatt offentlighet. I andre situasjoner kan det være aktuelt å offentligjøre enkelte deler av informasjonen. Eventuell offentliggjøring har som hensikt å informere allmenheten om kraftsituasjonen. Informasjon, som blir offentlig skal ikke inneholde informasjon som er kraftsensitiv, eller som omfatter forretningshemmeligheter.

Hvem gjelder pålegg om rapportering for?

Pålegg om rapportering vil i praksis gjelde vannkraftprodusenter som har magasinkapasitet med betydning for forsyningssikkerheten. Det gjelder når NVE mener det er hensiktsmessig å ha bedre innsikt i kraftproduksjonen.

Når brukes pålegg om rapportering?

Terskelen for å ta i bruk pålegg om rapportering er høy. Å pålegge rapportering er kun aktuelt i de tilfellene hvor kraftsituasjonen utvikler seg i en retning som er uoversiktlig og krevende. Rapporteringsordningen forventes å vare så lenge det er grunn til å følge kraftsituasjonen tett.

Varsel om pålegg om rapportering

Normalt vil NVE ha dialog med kraftprodusenter før et eventuelt pålegg. Som hovedregel skal også disse påleggene forhåndsvarsles i tråd med forvaltningsloven. Dette skaper forutsigbarhet, og bidrar til at pålegget er best mulig utformet og fungerer etter hensikten.

Hva skal kraftprodusentene rapportere?

Hvilken informasjon som er aktuell å innhente, bør være tilpasset den konkrete kraftsituasjonen. NVE vil ikke pålegge kraftprodusenter å rapportere mer informasjon enn hva det faktisk er behov for.

Informasjon som blir rapportert kan både være kraftsensitiv eller inneholde forretningshemmeligheter. Vi vil oppbevare innhentet informasjon på en forsvarlig måte.

Vi vil også legge vekt på hensynet til kraftprodusentene, slik at de unngår en unødvendig administrativ byrde.

Pålegg om rapportering skal ikke påvirke hvordan kraftprodusentenes melder inn sin kraftproduksjon. Formålet med rapporteringen er at NVE får bedre oversikt over kraftproduksjon, slik at forsyningssikkerheten blir vurdert på mest mulig grunnlag. NVE mener at kraftmarkedet og prisdannelse etter markedsmessige prinsipper ikke skal påvirkes av pålegg om rapportering.

Bakgrunnen for, og erfaringer med rapporteringsordningen

Fra våren 2021 var vannmagasinfyllingen lavere enn på mange år for årstiden i sørlige Norge (NO1, NO2, NO5). Etter at vannmagasinfyllingen hadde ligget i nærheten av historisk minimum for årstiden i dette området, fattet NVE vedtak om midlertidig rapporteringsordning 29. juli 2022.

Vedtaket påla Statnett og 29 vannkraftprodusenter i sørlige Norge med magasinkapasitet med betydning for forsyningssikkerheten å etablere en rapporteringsordning for faktisk kraftproduksjon og prognoser for magasinfylling frem til juni 2023.

Formålet med rapporteringen var å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft som grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten vinter og vårperioden 2022 og 2023. Rapporteringen hadde også til hensikt å gi Statnett, NVE og departementet grunnlag for løpende vurderinger av behovet for ytterligere tiltak.

Erfaringene fra rapporteringsordningen viser at dette har vært nyttig i en periode med større usikkerhet rundt kraftsituasjonen. Ordningen ga bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft og er et godt grunnlag for løpende vurderinger av ressurssituasjonen. Tilgang på produsentenes prognoser for magasinfylling hadde NVE nytte av ved utvikling og kvalitetskontroll av egne prognoser. Prognosene fra produsentene bekreftet i stor grad NVE sine vurderinger og bidro til at NVE i desember 2022 kunne gi tydelige råd til regjeringen om at det ikke var fare for kraftrasjonering kommende vinter. Ordningen ga også produsentene bedre risikoforståelse for sin disponering og anses for å være et godt verktøy for å bidra til å ivareta forsyningssikkerheten.