Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Kraftleverandører og kraftprodusenter

Her beskriver vi hvordan kraftprodusenter og kraftleverandører forholder seg til kvoterasjonering og rekvisisjon av kraftproduksjon.

Hvordan kraftprodusenter og kraftleverandører forholder seg til kvoterasjonering og rekvisisjon

Kraftmarkedet er et viktig verktøy for å unngå energiknapphet og kraftrasjonering

Det er et viktig prinsipp ved håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering at kraftmarkedet skal fungere som normalt. NVE mener at kraftmarkedet og prisdannelse etter markedsmessige prinsipper er et viktig verktøy for å håndtere energiknapphet. Dette gjelder også etter at det er iverksatt kraftrasjonering. Det vil si at det blant annet etableres kraftpriser på samme måte som før kraftrasjonering. Kraftprodusentene melder inn i markedet hva de vil selge strømmen for, og kraftleverandørene melder inn hva de vil kjøpe for.

Ved økende energiknapphet er informasjon om kraftsituasjonen viktig

Ved økende energiknapphet og kraftrasjonering er det høye kraftpriser i kraftmarkedet. Dette vil bidra til at områdene som er preget av energiknapphet har høy import av kraft fra nærliggende områder. Prisfølsomt forbruk blir redusert. Et resultat av av dette er mindre kraftproduksjon i området/områder med energiknapphet, og at mer vann kan spares til produksjon på et senere tidspunkt. Sannsynligheten for kraftrasjonering blir dermed lavere. Nødvendige virkemidler blir også innført og gir ytterligere virkninger. Et eksempel på det kan være veiledning om kraftsituasjonen og offentliggjøring av analyser og forventinger. Formidling av informasjon til kraftmarkedet er spesielt viktig i en situasjon med økende energiknapphet. Dette er viktig slik at kraftmarkedet skal kunne ha nødvendig informasjon for å kunne vurdere kraftsituasjonen.

Kraftmarkedet skal vite om og forstå virkemidler

NVE skal så langt det er mulig informere i god tid før iverksettelse av virkemidler. Eksempel på informasjon kan være omfang, varighet og eventuelle andre virkemidler som vurderes å innføres. Dette er informasjon som skal bidra til at kraftmarkedet har informasjon til å gjøre nødvendige valg for å bidra til å unngå kraftrasjonering. Dette gjelder både virkemidler, som iverksettes før ED har besluttet kraftrasjonering, og virkemidler som krever at ED har besluttet kraftrasjonering. Før ED har besluttet kraftrasjonering vil det også være nødvendig å informere om muligheten for at dette kan skje og hvilke virkemidler som da eventuelt vil bli iverksatt.

Kvoterasjonering kan gi lavere etterspørsel

Ved kvoterasjonering eller leveringsinnskrenkninger reduserer sluttbrukere sitt kraftforbruk. Kraftleverandørene melder derfor inn et redusert forbruk til markedet. Kraftprodusentene melder inn sin kraftproduksjon som vanlig. Ved redusert forbruk er etterspørselen lavere og mindre produksjon blir tatt i bruk. På denne måten spares vannet, slik at det kan brukes til kraftproduksjon senere, og det oppstår ikke en situasjon hvor det ikke er tilstrekkelig kraftproduksjon for å dekke kraftforbruket.

Kvoterasjonering kan gi lavere prisnivå

Siden kvoterasjonering innebærer reduksjon av kraftforbruk, kan prisnivået bli lavere, enn om det ikke var kraftrasjonering. Lavere prisnivå kan føre til mindre import fra tilgrensende prisområder. I utgangspunktet skal ikke denne situasjonen oppstå fordi kraftsituasjonen tilsier at kraftprisen i området som har energiknapphet er høyere enn prisnivået i tilgrensende prisområder.

Hvis NVE ser at dette likevel inntreffer, er det aktuelt å ta i bruk rekvisisjon av kraft som et mottiltak. Rekvisisjon av kraftproduksjon betyr at mer vann spares og resultere i høyere prisnivå. Dette vil igjen resultere i økt import. Ved rekvirering av kraftproduksjon pålegger NVE enkelte kraftprodusenter å holde tilbake kraftproduksjon. De resterende kraftprodusentene, som ikke er berørt av rekvisisjon, melder inn sin kraftproduksjon som vanlig.

Det vil være mer krevende å sette riktig kraftpris

Det kan være krevende for kraftprodusenter å sette riktig vannverdi i en rasjoneringssituasjon. Markedssituasjonen vil ofte være uoversiktlig. Av samme grunn kan det være krevende for kraftleverandører å melde riktig forbruk. For at dette skal fungere i praksis, vil det være avgjørende med god informasjonsflyt. Kraftleverandørene og kraftprodusenter trenger å vite hva som vil være forventet kraftforbruk. I utgangspunktet behøver ikke kraftleverandørene og kraftprodusenter å ha kontakt med NVE eller nettselskap. Basert på kjent informasjon om vedtatt kvotestørrelse og prinsipper ved fordeling av energi, vil forventet forbruk være kjent. Samtidig er det forventet at utviklingen av kraftsituasjonen er mer uoversiktlig enn vanlig. Dette kan føre til at kraftleverandører og balanseansvarlige får større ubalanser, og at kostnader knyttet til balanseansvaret er høyere enn normalt.

Markedet vil opparbeidet seg situasjonsforståelse

Perioden før kraftrasjonering er også preget av høye priser. Dette kan bidra til at kraftmarkedet får erfaring med hvordan sluttbrukere endrer forbruk i situasjoner med energiknapphet. NVE vil løpende vurdere om det er behov for at kraftmarkedet får ytterligere informasjon for å kunne ha nødvendig informasjon til å vurdere kraftsituasjonen. 

Les også beskrivelsen av ulike faser av energiknapphet her.