Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Reguleringsmyndigheten for energi

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er utpekt av ED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 for å utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet.

RME har som oppgave å sørge for at aktørene overholder krav i regelverket for å sikre like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.

§ 7. Utveksling av informasjon mellom rasjoneringsmyndigheten og reguleringsmyndigheten for energi.

Rasjoneringsmyndigheten og Reguleringsmyndigheten for energi skal fortløpende, uten hinderav taushetsplikt, gi hverandre informasjon av betydning for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering.

Etter energiloven § 2-3 er RME en uavhengig myndighet, og kan ikke i enkeltsaker instrueres om utøvelsen av sin tillagte myndighet. Det betyr at ED ikke kan bestemme utfallet i konkrete saker RME har til behandling. Heller ikke NVE som rasjoneringsmyndighet kan instruere RME i enkeltsaker eller gi pålegg til RME om utførelse av deres oppgaver. Bestemmelsen forplikter NVE og RME til å dele informasjon som har betydning for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering med hverandre. Både rasjoneringsmyndigheten og RME skal fortløpende vurdere om det er informasjon som er aktuell å dele.  

Generelt vil dette være informasjon som er relevant etter regelverk som NVE eller RME forvalter. NVE vil informere RME om eventuelle pålegg før det fattes vedtak. NVE vil også be RME om råd og bistand i tilknytning til iverksettelse av virkemidler.

Informasjonen som deles mellom NVE og RME, kan være underlagt taushetsplikt og kunne unntas offentlighet. Eksempel på dette kan være informasjon som mottas i forbindelse med pålegg om rapportering etter § 11 eller informasjon om særskilte virkemidler etter § 13.