Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Andre pålegg

Forskriftens § 12 gir NVE myndighet til å gi andre pålegg.

§ 12. Andre pålegg

Rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, kan gi pålegg som er nødvendig for gjennomføring av denne forskriften. Bestemmelsen i § 11 annet ledd første punktum gjelder tilsvarende.

Vurdering av hvilke pålegg som skal gis, skal følge prinsippene i § 10.

Hva mener vi med andre pålegg?

En kraftsituasjon med energiknapphet eller kraftrasjonering kan utvikle seg ulikt og det er ikke hensiktsmessig å planlegge virkemidler for alle mulige scenarioer. Det er derfor viktig at regelverket åpner for andre pålegg eller virkemidler enn de som er definert i forskriften. Bestemmelsen gir NVE denne myndigheten.

Hvem vil det gjelde for?

NVE kan pålegge oppgaver i forbindelse med håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering til de som helt eller delvis eier eller driver nett eller kraftproduksjon, sluttbrukere, kraftleverandører, og til den som driver organisert markedsplass og systemansvarlig.

Når kan dette brukes?

Når det er aktuelt å benytte pålegg etter § 12, vil alltid være situasjonsavhengig. Bakgrunnen for bestemmelsen er at regelverket skal åpne for pålegg som er tilpasset den konkrete kraftsituasjon, og ikke kun de påleggene eller virkemidlene som er definert i forskriften. Dette betyr ikke at det alltid vil være aktuelt med virkemidler etter § 12, men det er viktig at forskriften åpner opp for dette.

Pålegg etter § 12 vil kun benyttes hvis pålegget bidrar til at mer inngripende virkemidler ikke blir benyttet. Det betyr at pålegg etter § 12 i utgangspunktet alltid vil være mindre inngripende enn etterfølgende bestemmelser i forskriften.

Forhåndsvarsling

Dersom NVE beslutter å gi pålegg etter § 12, må dette som hovedregel forhåndsvarsles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Et forhåndsvarsel har til hensikt å gi relevante aktører mulighet til å gi tilbakemelding om eventuelle uforutsette konsekvenser av virkemiddelet. I tillegg skal det bidra til at aktører og markedet har mulighet til å vurdere konsekvensene av virkemiddelet før innføring.

Hva kan virkemidlene være?

Bakgrunnen for bestemmelsen er at NVE kan ha behov for å gi andre pålegg enn de som er definert i forskriften. Pålegg etter § 12 må baseres på prinsippene i § 10. Rekkefølgen av bestemmelsene i forskriften er også ment å gjenspeile utviklingen frem mot kraftrasjonering. Dette betyr at virkemidlene som inngår i § 12, skal være mindre inngripende enn de i etterfølgende bestemmelser. Les mer om prinsipper for bruk av virkemidler og tiltak her.