Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Veilederen beskriver hvordan bestemmelsene i forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering skal forstås og praktiseres. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2024, og veilederen er et supplement til forskriften.

Begreper og ordbruk som vi bruker i veilederen

Korttittel kraftrasjoneringsforskrift

Offisiell korttittel på forskriften er kraftrasjoneringsforskrift. Når vi skriver ordet forskrift i veilederen, henviser vi til kraftrasjoneringsforskriften.

Inndelingen av veileder og forskriftens kapitler

Inndelingen av veilederen gjenspeiler forskriftens kapitler. Under hvert kapittel gir vi veiledning til de fleste bestemmelsene i forskriften. Unntaket er bestemmelser vi vurderer at det ikke er behov for ytterligere veiledning. 

Krav eller anbefaling

Der det står eller skal i veilederen, viser det direkte til spesifikke krav i kraftrasjoneringsforskriften. Der det står kan eller bør, er dette anbefalinger/forslag/eksempler.

NVE er rasjoneringsmyndighet

Når vi skriver NVE i veilederen, skal dette tolkes som NVE som rasjoneringsmyndighet. Dette gjelder også når vi bruker ordet «vi». Hvis vi omtaler NVE i andre sammenhenger, blir dette påpekt spesifikt i tilhørende tekst.

Begrepene energiknapphet og kraftrasjonering

Med energiknapphet sikter vi til at det er usikkert om det vil være nok tilgjengelig kraftproduksjon til å dekke kraftforbruket i en tidsperiode fram i tid. Energiknapphet oppstår ikke plutselig, men vil utvikle seg over tid. Energiknapphet vil også vare en viss tid. Det vil kunne være ulike grader av energiknapphet. At det oppstår energiknapphet, betyr ikke nødvendigvis at det er behov for å innføre virkemidler. Energiknapphet kan imidlertid være en indikasjon på at det kan bli behov for å innføre virkemidler for å unngå mer omfattende energiknapphet.

Framløpet fra påbegynnende energiknapphet til kraftrasjonering er lang. Begrepet energiknapphet er brukt for å tydeliggjøre at det er et framløp fram mot kraftrasjonering hvor kraftsituasjonen blir stadig mer krevende. Begrepet kraftrasjonering betegner en situasjon der det er vesentlig grad av energiknapphet. Les også beskrivelsen av ulike faser av energiknapphet her.

Begrepsbruken er i tråd med vedtatte endringer i energiloven § 6-2 fjerde ledd og energilovforskriften § 6-2 bokstav b tredje ledd som presiserer at ansvaret omfatter nødvendige tiltak også før, under og etter kraftrasjonering. Endringene i energiloven utvider forskriftskompetansen til også å gjelde forskrifter om virkemidler for å unngå kraftrasjonering. Dette er også fulgt opp i forslag til endringer i § 9-1 bokstav b i energilovforskriften.

Bruk av ordet kraftrasjonering

For å understreke at det er elektrisk energi det gjelder, brukes konsekvent ordet kraftrasjonering og ikke kun rasjonering. Av hensyn til leservennligheten bruker vi imidlertid rasjoneringsplaner i stedet for kraftrasjoneringsplaner, og rasjoneringssituasjon i stedet for kraftrasjoneringssituasjon.

Begrepene virkemidler og tiltak

Med virkemidler mener vi her en type handling eller fremgangsmåte som tas i bruk for å oppnå en bestemt virkning. Med tiltak mener vi her de konkrete aktivitetene vi planlegger eller iverksetter. Det kan være aktiviteter enten for å forebygge at en situasjon oppstår, for å håndtere en situasjon som har oppstått, eller for å redusere konsekvenser av en situasjon som har oppstått.

Forkortelser

AMS: Smarte strømmålere

DSB: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap

ED: Energidepartementet

KBO: Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

KDS: Kraftforsyningens distriktssjefer

NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat

RME: Reguleringsmyndigheten for energi 

 

NVE ønsker tilbakemelding på veilederen

Har du tilbakemeldinger på veilederen kan dette sendes på mail til nve@nve.no merket saksnummer 202406276.