Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Rasjoneringsmyndigheten - NVE

NVE er utpekt som rasjoneringsmyndighet av ED. NVE skal sørge for at det til enhver tid er utarbeidet nødvendige planer og prosedyrer for varsel, iverksettelse, gjennomføring og opphør av kraftrasjonering.

§ 5. Rasjoneringsmyndighetens ansvar og oppgaver

Rasjoneringsmyndigheten skal:

  1. utføre oppgaver etter energiloven § 6-2 og energilovforskriften § 6-2 b og etter denne forskriften.
  2. sørge for nødvendig samordning av vurderinger av kraftsituasjonen og behovet for å ta i bruk virkemidler og tiltak med systemansvarlig.
  3. skal i samarbeid med departementet, informere allmenheten om forhold knyttet til den aktuelle kraftsituasjonen.
  4. til enhver tid ha planer for å kunne gi informasjon etter bokstav c.
  5. påse at nettselskap har rasjoneringsplaner i henhold til denne forskriften.

NVE skal vurdere, og om nødvendig beslutte og iverksette virkemidler for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering. Dersom ED har besluttet kraftrasjonering, er NVE ansvarlig for å vurdere, beslutte og iverksette nødvendige virkemidler for håndtering av situasjonen. Ved iverksettelse av virkemidler kan NVE delegere myndighet til å treffe vedtak til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Dette er aktuelt for å gi nettselskapene nødvendig fullmakter til å iverksette sine rasjoneringsplaner og gjennomføre kvoterasjonering etter § 18.  

NVE skal kommunisere om kraftsituasjonen. Omfanget og hyppigheten av kommunikasjonen vil øke parallelt med at energiknappheten øker. NVE vil også løpende vurdere behovet for å hente inn informasjon fra eksterne for å få en bedre situasjonsforståelse. NVE har videre en veiledningsrolle og skal bidra til at det er riktig og felles situasjonsforståelse hos ulike aktører. Eksempler på aktører kan være nettselskaper, kraftprodusenter, myndighetene, kraftleverandører og befolkningen generelt. 

NVE og Statnett har løpende dialog, og har avklart og forankret roller og samarbeid med hensyn til kommunikasjon i ulike faser av energiknapphet.  

Figurene under beskriver noe av aktivitetene NVE har i ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4777, "udi": "umb://media/912b5725b56e466a8b03f9cc0231051d", "image": "/media/enldxelo/ansvar-og-myndighet-nve.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4776, "udi": "umb://media/93fa0b0d47ee4ed695437ffdef2189c5", "image": "/media/bmfpve5o/ansvar-og-myndighet-nve-kommunikasjon.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }