Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Statsforvalternes sine oppgaver ved fordeling av energi ved kraftrasjonering

Her beskriver vi statsforvalter sine oppgaver ved fordeling av energi ved kraftrasjonering. Denne delen må leses i sammenheng med "Prinsipper for fordeling av energi ved kraftrasjonering" og "Nettselskapenes sine oppgaver ved fordeling av energi ved kraftrasjonering".

Statsforvalter bør kartlegge følgende sluttbrukergrupper:

 • 17 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
 • 21 Annen transport og lagring
 • 29 Offentlig administrasjon og forsvar
 • 30 Undervisning (delvis)
 • 31 Helse- og sosialtjenester
 • 34 Tjenesteyting ellers (delvis)

Det kan også være sluttbrukere som er innenfor «Liv og helse» eller «Kritisk samfunnsfunksjon» som ikke faller under næringskodene som bør unntas kraftrasjonering. Statsforvalter bør derfor gå i dialog med kommunene eller andre aktører for å avgjøre om det er sluttbrukere som bør vurderes innenfor «Liv og helse» eller «Kritisk samfunnsfunksjon» som ikke er fanget opp av næringskodene.

Hva bør statsforvalteren gjøre?

Statsforvalter bør samle inn nødvendig informasjon slik at nettselskapene kan unnta de relevante sluttbrukerne i sine rasjoneringsplaner. Nettselskapene har behov for en samlet oversikt over sluttbrukerne og nødvendig informasjon for å identifisere disse i sine systemer:  

 • Navn
 • Næringskode
 • Kategori
 • Unik identifikasjon av sluttbruker (målernummer, målepunkt-ID)

Hvilken informasjon som er nødvendig bør nettselskapet informere statsforvalter om. Se veiledning som beskriver samhandling mellom nettselskap, KDS og statsforvalter hvordan dette bør praktiseres her.

Sluttbrukergrupper statsforvalter skal kartlegge

17 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

Statsforvalteren bør kartlegge samtlige sluttbrukere innenfor sluttbrukergruppen.

NVE forventer at statsforvalteren gjennom kommunene kan opparbeide seg nødvendig informasjon om den aktuelle næringskoden, som navn, næringskode, kategori, målernummer og målepunkt-ID.

21 Annen transport og lagring

Innenfor denne sluttbrukergruppen er den én næringskode statsforvalter skal ivareta.

 • Redningstjeneste

NVE forventer at statsforvalteren gjennom kommunene kan opparbeide seg nødvendig informasjon om den aktuelle næringskoden, som navn, næringskode, kategori, målernummer og målepunkt-ID.

29 Offentlig administrasjon og forsvar

Statsforvalteren bør ivareta samtlige sluttbrukere innenfor sluttbrukergruppen. Et stort antall av sluttbrukere kan kategoriseres som «Liv og helse» og «Kritisk samfunnsfunksjon». Samtidig er det flere som ikke kan det, noen av disse har også et høyt kraftforbruk. Det er derfor ikke hensiktsmessig å unnta hele sluttbrukergruppen, men på grunn av et stort antall sluttbrukere «Liv og Helse» og «Kritisk samfunnsfunksjon» er det viktig at disse kartlegges.

Basert på forbruksstatistikk og sparepotensialet mener vi at for enkelte næringskoder er det hensiktsmessig å gjøre en kartlegging, men for andre er det mer hensiktsmessig å unnta hele næringskoden. Av de sluttbrukere vi mener ikke skal kartlegges er det hovedsakelig offentlige aktører og vi forventer at flere av disse frivillig vil redusere forbruket sitt.

Vi forventer at statsforvalteren samler inn oversikt over hvilke sluttbrukere som kan vurderes som «Liv og helse» eller «Kritisk samfunnsfunksjon». Det er viktig å vurdere sparepotensialet ved forbruksreduksjon opp mot ulempen kvoterasjonering påfører den enkelte sluttbrukere og samfunnet totalt.

NVE forventer at statsforvalteren gjennom kommunene kan opparbeide seg nødvendig informasjon om den aktuelle næringskoden, som navn, næringskode, kategori, målernummer og målepunkt-ID.

Innen følgende næringskoder bør statsforvalteren kartlegge ytterligere om det er sluttbrukere som er innenfor «Liv og Helse» og «Kritisk samfunnsfunksjon»:

 • Generell offentlig administrasjon
 • Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
 • Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
 • Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Vi antar det er disse fire næringskodene det vil være mest arbeidskrevende å kartlegge. Dette skyldes at næringskodene inneholder et stort antall sluttbrukere og flere av disse kan kreve individuell vurdering. Statsforvalter skal kun unnta sluttbrukere innenfor «Liv og Helse» og «Kritisk samfunnsfunksjon». Hvis andre enn «Liv og Helse» og «Kritisk samfunnsfunksjon» unntas, vil det gi negative konsekvenser for øvrige sluttbrukere (for eksempel husholdninger), som da må rasjonere mer.

Det er derfor viktig at statsforvalter følger opp kommunene og setter tydelig krav om at det må gjøres en fordeling av energi og at ikke alle kan unntas.

Næringskoder som skal kartlegges og unntas i sin helhet:

 • Utenrikssaker
 • Forsvar
 • Retts- og fengselsvesen
 • Politi- og påtalemyndighet
 • Brannvern

For næringskoden Forsvar vil NVE gå i direkte dialog med Forsvaret. Forsvaret blir en del av NVEs rasjoneringsplan for store sluttbrukere. Statsforvalter skal derfor ikke gjøre en kartlegging av sluttbrukere med næringskoden Forsvar.

30 Undervisning

Statsforvalter bør kartlegge sluttbrukere innen næringskodene: 

 • Førskoleundervisning
 • Ordinær grunnskoleundervisning
 • Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
 • Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Hovedsakelig gjelder kartleggingen undervisning for barn under 18 år og spesialundervisning. Resterende form for undervisning behandles likt som annen Næring og industri.

NVE forventer at statsforvalteren gjennom kommunene kan opparbeide seg nødvendig informasjon om den aktuelle næringskoden, som navn, næringskode, kategori, målernummer og målepunkt-ID.

31 Helse-og sosialtjenester

Statsforvalteren bør kartlegge samtlige sluttbrukere innenfor sluttbrukergruppen.

NVE forventer at statsforvalteren gjennom kommunene kan opparbeide seg nødvendig informasjon om den aktuelle næringskoden, som navn, næringskode, kategori, målernummer og målepunkt-ID.

Det kan også være private virksomheter innenfor sluttbrukergruppen. Det forventes at statsforvalter vil kunne tilegne seg denne informasjonen gjennom kommunen. Det forventes at kommunene gjør en utvidet kartlegging for å fange opp private virksomheter innenfor næringskoden.

34 Tjenesteyting ellers

Innenfor sluttbrukergruppen er den én næringskode statsforvalter skal ivareta:

 • Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier informasjon om den aktuelle næringskoden.                             

NVE forventer at statsforvalteren gjennom kommunene kan opparbeide seg nødvendig informasjon om den aktuelle næringskoden, som navn, næringskode, kategori, målernummer og målepunkt-ID.