Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Statnetts ansvar og oppgaver

Statnett som systemansvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere driften av kraftsystemet.

Det overordnede målet for systemansvarlig er å sørge for at det til enhver tid er balanse mellom kraftforbruk og kraftproduksjon i kraftsystemet. Den systemansvarlige håndterer den løpende effekt- og driftssikkerheten i kraftsystemet, og har på den måten også inngående informasjon om kraftsituasjonen. Dette ansvaret har Statnett også under kraftrasjonering. For å ivareta dette må Statnett overvåke og analysere utviklingen, også med tanke på å være forberedt på energiknapphet og kraftrasjonering. Statnetts ansvar gjelder også under kraftrasjonering, og Statnett må ha planer for å håndtere aktivitetene i en eventuell kraftrasjonering. 

§ 6. Den systemansvarliges ansvar og oppgaver

Systemansvarlig skal:

  1. bistå rasjoneringsmyndigheten i forbindelse med innhenting og vurdering av informasjon etter § 11.
  2. orientere rasjoneringsmyndigheten når det vurderes eller innføres virkemidler og tiltak, som kan påvirke kraftsituasjonen, men som ikke krever godkjenning etter § 13.
  3. koordinere ekstern informasjon sammen med rasjoneringsmyndigheten i situasjoner med energiknapphet og kraftrasjonering.
  4. etter anmodning fra rasjoneringsmyndigheten bistå ved planlegging og bruk av virkemidler og tiltak for å håndtere energiknapphet eller kraftrasjonering.
  5. utrede og utvikle særskilte virkemidler og tiltak for å håndtere perioder med energiknapphet etter § 13.
  6. vurdere om det er behov for å ta i bruk virkemidler og tiltak eller iverksette kraftrasjonering, og etter anmodning fra rasjoneringsmyndigheten bistå med å vurdere kraftsituasjonen.

Etter bokstav a skal systemansvarlig bistå NVE i forbindelse med pålegg om rapportering til kraftprodusentene.

NVE vil ha behov bistand fra systemansvarlig i form av råd om når det er aktuelt å innhente informasjon, og hvilken informasjon som er aktuelt å innhente. Normalt vil NVE også pålegge systemansvarlig å gjennomføre innhentingen av informasjon og ha dialog direkte med kraftprodusenter om praktiske forhold rundt innhentingen. Les mer om § 11 Pålegg om rapportering her.

Overvåking og analyse av kraftsituasjonen er viktig for at NVE og systemansvarlig skal ivareta ansvaret de har. Det er viktig å skape felles forståelse av situasjonsutviklingen og behov for eventuelle virkemidler. Etter bokstav c skal systemansvarlig koordinere ekstern informasjon sammen med NVE i situasjoner med energiknapphet og kraftrasjonering. Koordinering av ekstern kommunikasjon må også ivaretas gjennom et planmessig samarbeid og felles arenaer. Det er avgjørende at NVE og systemansvarlig ikke formidler ulik ekstern informasjon. Dette er spesielt viktig når kraftsituasjonen utvikler seg i negativ retning. Etter bokstav f er det en forventning om at samarbeidet mellom NVE og Statnett skal skje løpende og fra en tidlig fase i en situasjon med utvikling mot energiknapphet. NVE og Statnett har løpende dialog om hvordan virksomhetene skal samarbeide og kommunisere i ulike faser av energiknapphet.  

Som det fremgår av § 1 i skal markedet virke før, under og etter kraftrasjonering. Dette prinsippet må hele tiden ligge til grunn. Når systemansvarlig har ansvar for å utrede og utvikle særskilte virkemidler etter bokstav e, skal det være høy terskel for bruk av disse. Det er ikke regulert i forskriften hvilke virkemidler som kan være aktuelle ettersom dette er avhengig av den konkrete kraftsituasjonen. Det er krav om å orientere NVE når det vurderes eller innføres virkemidler etter bokstav b. Det gjelder virkemidler som kan påvirke kraftsituasjonen, men som ikke krever godkjenning etter § 13. Statnett har løpende dialog med NVE dersom det blir energiknapphet, og skal etter bokstav d bistå ved planlegging og bruk av virkemidler og tiltak dersom NVE etterspør dette. Les mer om dette under «Virkemidler og tiltak».

Figurene under beskriver noen av aktivitetene Statnett har i ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4775, "udi": "umb://media/f2fd56294be84fb696974232b9801260", "image": "/media/f3lp12xi/ansvar-og-myndighet-statnett.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

NVE og Statnett har tett dialog i de ulike fasene av energiknapphet og kraftrasjonering.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4774, "udi": "umb://media/b8b7a078f657407d82f0905a5970cef1", "image": "/media/p0qlpocx/ansvar-og-myndighet-statnett-kommunikasjon.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }