Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Samarbeid og plikt til å følge rasjoneringsmyndighetens pålegg

Det er viktig at aktørene samarbeider godt i perioder med energiknapphet. Dette er vesentlig både for å bidra til å redusere risikoen for at kraftrasjonering oppstår, og for at eventuell gjennomføring av kraftrasjonering håndteres best mulig.

§ 8. Samarbeid

De som omfattes av denne forskriften, skal samarbeide slik at situasjoner med energiknapphet og kraftrasjonering håndteres best mulig.

KDS skal bidra til at det utarbeides planer i samsvar med forskriften. Statsforvalteren bør bidra i arbeidet med disse planene.

Bestemmelsen regulerer at aktørene som omfattes av forskriften skal samarbeide slik at situasjoner med energiknapphet og kraftrasjonering håndteres best mulig. Dette gjelder både i planlegging og gjennomføring av kraftrasjonering. Les mer om veiledningen om hvordan nettselskap, KDS og statsforvalter bør samhandle ved utarbeidelse av rasjoneringsplaner her. 

Samarbeidet kan også omfatte situasjoner som ikke er beskrevet i veilederen eller forskriften. Dette kan gjelde alle aktører etter § 3, eller andre aktører som NVE pålegger dette etter § 12. Samarbeid bør skje i eksisterende samarbeidsforum eller på en måte som aktørene ellers ville samarbeidet, hvor det er hensiktsmessig.

§ 9. Plikt til å følge rasjoneringsmyndighetens pålegg

De som omfattes av denne forskriften § 3 a-e, plikter å rette seg etter de pålegg som gis av rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten har gitt fullmakt til å gi pålegg.

Bestemmelsen understreker at i en situasjon med energiknapphet, er det sentralt at de aktørene som omfattes av forskriften, også har en plikt til å etterleve dette. Denne plikten gjelder for de som omfattes av kraftrasjoneringsforskriften, bortsett fra statsforvalteren. Krav til statsforvalteren reguleres gjennom tildelingsbrev og instruks.