Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Prinsipper for fordeling av energi ved kraftrasjonering

Endringslogg (5. juni 2024) Excel-fil med oversikt over næringskoder og kategorier er oppdatert.
Her beskriver vi prinsipper for fordeling av energi ved kraftrasjonering når rasjoneringsplaner skal utarbeides.

Veiledningen til planlegging av kraftrasjonering er generell. Den er ikke tilpasset lokale eller regionale forhold. Det er viktig at nettselskapet eller andre relevante aktører tar hensyn til dette og gjør nødvendige tilpasninger for å planlegge og gjennomføre kraftrasjonering på en så optimal måte som mulig.

 

§ 17. Prinsipper for fordeling av energi ved kraftrasjonering

Kraftrasjonering skal planlegges slik at skade eller ulempe for den enkelte sluttbruker blir minst mulig.

Ved utarbeidelse av rasjoneringsplaner skal det legges vekt på liv og helse, kritiske samfunnsfunksjoner og hensynet til å minimere ulempe for andre samfunnsinteresser.

Hva innebærer prinsippene for fordeling av energi ved kraftrasjonering?

Prinsippene for fordeling av energi regulerer hvordan den energien, som faktisk er tilgjengelig ved kraftrasjonering, skal fordeles mellom sluttbrukerne.

Rasjoneringsplanene skal legge føringer for hvordan tilgjengelig energi skal fordeles mellom sluttbrukere. Denne fordelingen skal prioritere liv og helse, kritiske samfunnsfunksjoner og hensynet til å minimere ulempe for andre samfunnsinteresser. Hvordan tilgjengelig energi skal fordeles mellom sluttbrukere i en rasjoneringssituasjon vil være avhengig av den konkrete situasjonen. 

Ved beslutning om hvilke sluttbrukere dette er, må vi først og fremst sikre energi til de sluttbrukerne som leverer tjenester som har konsekvenser for liv og helse. Dette er sluttbrukere som for eksempel sykehus. Det må også tas hensyn til sluttbrukere som leverer tjenester som påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, som for eksempel virksomheter med ansvar for vann og avløp. Reduksjon av tjenestene som slike sluttbrukere leverer kan ha en svært negativ effekt på samfunnet. Det er derfor viktig at de er sikret energi også i en rasjoneringssituasjon.

Videre skal rasjoneringsplanene også minimere ulempe for andre samfunnsinteresser. Det kan for eksempel være barne- og ungdomsskoler. Det å redusere tilgangen på kraftleveranse til slike sluttbrukere, vil påføre store ulemper for samfunnet. Det er også viktig å se dette i lys av forbruket til den aktuelle sluttbrukeren. Enkelte sluttbrukerne bør unntas fra kraftrasjonering dersom forbruket av energi er relativt lavt sett opp mot den  ulempen det vil være for samfunnet at disse sluttbrukerne må redusere forbruket.

På grunnlag av fordelingsprinsippene skiller vi mellom sluttbrukere som ikke blir tildelt en kvote og sluttbrukere som i en rasjoneringssituasjon blir tildelt en kvote.

Den konkrete fordelingen vil fremgå av i nettselskapenes rasjoneringsplaner etter § 18. Det er et mål at vurderingene skal være så forutsigbare som mulig.

Fordeling av oppgaver mellom nettselskap og statsforvalter

I de de to påfølgende beskrivelsene "Statsforvalternes sine oppgaver ved fordeling av energi ved kraftrasjonering" og "Nettselskapenes sine oppgaver ved fordeling av energi ved kraftrasjonering" framgår fordelingen av oppgaver mellom nettselskapene og statsforvalterne.

Det er nettselskapene som gjennom kraftrasjoneringsforskriften er ansvarlige for å ha rasjoneringsplaner. At statsforvalteren bistår nettselskapene i kartleggingen av sluttbrukere, endrer ikke dette. Nettselskapene skal, med sin fagkunnskap, gjøre en egen vurdering av informasjonen fra statsforvalterene sine kartlegginger, og sikre at disse er tilstrekkelige og hensiktsmessig gjennomført.

Se veiledning som beskriver samhandling mellom nettselskap, KDS og statsforvalter hvordan dette bør praktiseres her.

Hvem må legge prinsippene for fordeling av energi ved kraftrasjonering til grunn i sin planlegging?

Alle aktører og myndigheter som bidrar i utarbeidelse av rasjoneringsplaner i henhold til kraftrasjoneringsforskriften, skal følge prinsippene. Dette gjelder nettselskapene, statsforvalter, NVE og andre aktører.

Det er et mål at prinsippene for fordeling av energi benyttes på enhetlig måte av nettselskapene og andre som bidrar i utarbeidelsen av rasjoneringsplaner.

Næringskoder som grunnlag for kategorisering av sluttbrukere

Vi anbefaler å benytte næringskoder for å skille mellom sluttbrukere som unntas fra kraftrasjonering, og sluttbrukere som inngår i gruppen som tildeles kvoter for kraftrasjonering.

Alle sluttbrukere er tilknyttet en egen næringskode. Næringskodene er de samme som inngår i Standard for næringsgruppering. Veiledningen er basert på næringskoder gjeldende 1. januar 2024. NVE tar sikte på å oppdatere veilederen ved endringer i næringskodene, men det kan oppstå ulikheter.

Med utgangspunkt i næringskodene grupperer vi sluttbrukerne under kategoriene:

 • Liv og helse
 • Kritisk samfunnsfunksjon
 • Viktig samfunnsfunksjon
 • Matforsyning
 • Husholdninger
 • Næring og industri

Det vil i hovedsak være sluttbrukere i kategoriene «Husholdninger» og «Næring og industri» som skal ha kvoter. Sluttbrukere i de øvrige kategoriene vil være unntatt krav om kraftrasjonering. Selv om samtlige sluttbrukere i disse øvrige kategoriene i utgangspunktet vil være unntatt fra kraftrasjonering, er det viktig at vi kan differensiere mellom de ulike kategoriene.

De som i utgangspunktet er unntatt krav om kraftrasjonering bør også spare energi der de kan.

Næringskodene brukes som et hjelpemiddel for å skal plassere sluttbrukere i de ulike kategoriene. Nettselskapet eller statsforvalter skal ikke bestemme eller endre næringskoder på sluttbrukere. For enkelte sluttbrukere er det behov for en nærmere kartlegging og vurdering om næringskoden er hensiktsmessig som grunnlag for plassering av sluttbrukere i én av kategoriene. For flertallet av næringskodene vil en slik kartlegging og vurdering ikke være nødvendig. NVE gir veiledning om hvilke sluttbrukere dette gjelder, og hvilke næringskoder som krever vurdering.

Flertallet av næringskoder inngår i sluttbrukergrupper som likebehandles, og hvor det ikke er nødvendig å gjøre ytterligere vurderinger utover sluttbrukergruppen. Det er kun et fåtall næringskoder eller sluttbrukergrupper som trenger nærmere vurdering. Dette er noe vi skal se nærmere på. Det er også viktig å huske at det er statsforvalteren som er ansvarlig for de næringskodene og sluttbrukergruppene som har med «Liv og helse» å gjøre. Gjennom kartleggingen til statsforvalteren ivaretar rasjoneringsplanene flertallet av de sluttbrukerne som skal unntas fra kraftrasjonering.

Nettselskapene må ha planer for 3 nivåer av kraftrasjonering. Dette samsvarer med krav til innhold i rasjoneringsplanene etter § 19 bokstav e.

 • Nivå 1: 10 %
 • Nivå 2: 30 %
 • Nivå 3: 50 %

Vi anbefaler til følgende kvotestørrelser i rasjoneringsplanen:

Kategori Nivå 1 – 10 %  Nivå 2 – 30 %  Nivå 3 – 50 %
Liv og helse               0              0              0
Kritisk samfunnsfunksjon               0              0              0
Viktig samfunnsfunksjon               0              0               0
Matforsyning               0              0              0
Næring og industri              20             50             70
Husholdninger              10             30                         40

Oversikt over fordeling av energi for sluttbrukergruppene basert på næringskoder

NVE har utarbeidet en oversikt hvordan sluttbrukere bør kategoriseres i rasjoneringsplanene.

I Excel-arket er det en kolonne som viser hvilke næringskoder nettselskap eller statsforvalter bør ha ansvar for. I tillegg er det en kolonne som viser om sluttbrukere i sin helhet, delvis eller ingen bør være unntatt kraftrasjonering.

Last ned Excel-fil med oversikt over næringskoder og kategorier.
(Sist oppdatert: 5. juni 2024)

Endringlogg Excel-fil med oversikt over næringskoder og kategorier.

Dato

Kommentar

05. juni 2024
 • Endret format på kode for næringskoder (kolonne A). Eksempel:  "01;29" nå blir skrevet  "01.290".
 • Det er fjernet flere duplikater. 
01. april 2024 Første versjon opprettet.

 

Beskrivelse av kolonner:

Næringskode nummer Unik kode for næringskoden
Næringskode navn Navn på næringskoden
Sluttbrukergruppe nummer Unik kode for sluttbrukergruppen
Sluttbrukergruppe navn Navn på sluttbrukergruppen
Kategori Kategorien benyttes for å angi hvis sluttbrukeren er unntatt eller hvilken kvote sluttbrukeren skal tildeles.
Ansvar for kartlegging av sluttbrukere som skal unntas Angir om det et nettselskap eller statsforvalter som har ansvar for å ivareta at riktig sluttbrukere er angitt innenfor næringskoden.
Andel unntatt i sluttbrukergruppe Angir hvis sluttbrukergruppen inneholder næringskoder som er unntatt kraftrasjonering.
Inneholder store sluttbrukere Angir hvis næringskoder typisk inneholder sluttbrukere som blir definert som store sluttbrukere.
Kommentar Eventuelt kommentar med henvisning til veiledertekst for den aktuelle næringskoden.

Næringskoder som krever ytterligere kartlegging

Utgangspunktet er at sluttbrukerne skal bli ivaretatt gjennom de angitte næringskodene og kategoriene. NVE vil likevel ta høyde for at det kan være tilfeller som ikke blir fanget opp av ulike årsaker. Det er derfor viktig at dette kontrolleres av nettselskapene. Det er særlig viktig at sluttbrukerne innen kategoriene «Liv og helse», «Kritiske samfunnsfunksjoner» og «Viktige samfunnsfunksjoner» blir fanget opp, og tilknyttet riktig kategori og kvotestørrelse.

Arbeidet med kartleggingen av sluttbrukere er delt mellom nettselskap og statsforvalter. Dette er fordi at nettselskapene ikke har kjennskap til hvilke sluttbrukere som er avgjørende for «Liv og helse». I de fleste tilfeller vil statsforvalter ha bedre forutsetninger for å vite hvilke sluttbrukere som tilhører kategorien «Liv og helse». Det er derfor viktig at statsforvalter bidrar i kartleggingen av sluttbrukere. Dette er i tråd med ansvarsprinsippet som gjelder for beredskapsplanlegging, hvor ansvaret i en beredskapssituasjon bør tilligge den som har ansvaret for dette i en normalsituasjon.

For å enklere fordele denne kartleggingen mellom nettselskapene og statsforvalter henviser vi til sluttbrukergrupper. Bakgrunnen for dette er at i mange tilfeller likebehandles næringskodene innenfor sluttbrukergruppen. Det vil også bli lettere å navigere seg frem til konkrete næringskoder når disse er sortert i sluttbrukergrupper.

Næringskoder og FASIT sluttbrukergrupper

Ved økonomisk og teknisk rapportering til regulator deles næringskoder inn i ulike sluttbrukergrupper. Alle de 800+ næringskoder er tildelt én av de 36 sluttbrukergruppene.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4765, "udi": "umb://media/1c18552e1ba446fca04d6a71fa2aa2e2", "image": "/media/fbkbqhfe/figur-til-17.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Endringslogg

(5. juni 2024) Excel-fil med oversikt over næringskoder og kategorier er oppdatert.