Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Rekvisisjon av kraftproduksjon

Her beskriver vi hva rekvisisjon av kraftproduksjon som virkemiddel innebærer.

§ 16. Rekvisisjon av kraftproduksjon

Etter at departementet har besluttet kraftrasjonering, kan rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, pålegge kraftprodusenter å endre sin beslutning om produksjonstidspunkt og/eller mengde kraftproduksjon.

Hva er rekvisisjon av kraftproduksjon?

Rekvisisjon av kraftproduksjon kan innebære at NVE pålegger en eller flere kraftprodusenter å redusere sin kraftproduksjon på et gitt tidspunkt, og heller produsere ved et senere tidspunkt for å sikre at det er tilstrekkelig kraftproduksjon på et senere tidspunkt. Det kan også være aktuelt å pålegge kraftprodusenter å produsere kraft de ellers ikke ville ha produsert på dette tidspunktet.

Hvem avgjør om rekvisisjon av kraftproduksjon skal benyttes?

Rekvisisjon av kraftproduksjon som virkemiddel kan kun benyttes etter at ED har besluttet kraftrasjonering. Når kraftrasjonering først er besluttet, er det NVE som eventuelt gir pålegg om å iverksette rekvisisjon av kraftproduksjon. 

NVE vil ha samarbeid med systemansvarlig, nettselskap, kraftprodusenter og andre viktig aktører om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraftproduksjon.

Hvem gjelder rekvisisjon av kraftproduksjon for?

I utgangspunktet vil pålegg om rekvisisjon kun gjelde de kraftprodusentene som har en viktig rolle i kraftsystemet, og ikke kraftsystemet som helhet. Hvilke kraftverk dette kan gjelde, er avhengig av den aktuelle kraftsituasjonen og i hvilke områder det er energiknapphet. Det vil dessuten måtte vurderes hvilke kraftprodusenter som har vannressurser tilgjengelig.

Når kan rekvisisjon av kraftproduksjon benyttes?

Normalt vil rekvisisjon av kraftproduksjon være det siste virkemidlet som iverksettes i en situasjon der det er besluttet iverksatt kraftrasjonering. Rekvisisjon vurderes som et svært inngripende virkemiddel og forutsettes kun benyttet når andre virkemidler ikke har hatt ønsket resultat.

NVE vil kun benytte virkemiddelet i situasjoner der det er tydelig avvik mellom kraftprodusentenes og NVE sin risikovurdering av kraftsituasjonen. Eksempel på dette kan være når kraftproduksjonen fortsatt er høy etter at kvoterasjonering er innført og dermed økt risiko for at det skal bli ytterligere energiknapphet. Det er lav sannsynlighet for at en slik situasjon vil oppstå.  Vi vurderer derfor at behovet for virkemiddelet er lite, men at det er behov for at regelverket gir NVE mulighet til å vedta det, dersom det skulle være nødvendig.

Det vil være situasjonsavhengig når rekvisisjon av kraftproduksjon er aktuelt. Det kan både være aktuelt ved lokal energiknapphet, og ved energiknapphet over større geografiske områder. Det er spesielt aktuelt i situasjoner hvor høy kraftproduksjon vedvarer i områder hvor det er tydelig energiknapphet

Dette kan for eksempel oppstå i områder hvor kvoterasjonering er iverksatt. Siden kvoterasjonering innebærer reduksjon av kraftforbruk, kan prisnivå i de områdene kvoterasjonering er innført bli lavere enn prisnivå uten kraftrasjonering. Lavere prisnivå kan føre til mindre import fra tilgrensende prisområder. I utgangspunktet skal ikke denne situasjonen oppstå fordi kraftsituasjonen bør tilsi at vannverdiene er høyere enn prisnivået i tilgrensende prisområder. Hvis dette likevel inntreffer, kan det være aktuelt å ta i bruk rekvisisjon som et mottiltak. Rekvisisjon av kraftproduksjon innebærer at mer vann spares og vil øke prisnivået og resultere i økt import.

Forhåndsvarsling

Dersom NVE beslutter å gi pålegg etter § 16, må dette som hovedregel forhåndsvarsles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Et forhåndsvarsel har til hensikt å gi relevante aktører mulighet til å gi tilbakemelding om eventuelle uforutsette konsekvenser av virkemiddelet. I tillegg skal det bidra til at aktører og markedet har mulighet til å vurdere konsekvensene av virkemiddelet før innføring.

Markedsprinsippene gjelder fortsatt

Ved rekvisisjon av kraftproduksjon er det fortsatt et mål at kraftmarkedet skal fungere. Det betyr at kraftprodusenter fortsatt melder inn til markedsplassene.

Det kan være krevende for kraftprodusenter å sette vannverdi i en rasjoneringssituasjon fordi markedssituasjonen er uoversiktlig. Selv om det forventes nettoimport til området som er omfattet av kraftrasjonering, kan det oppstå timer med eksport også under kraftrasjonering. Dette vil typisk være i perioder hvor tilgrensende prisområder har kortvarig energiknapphet. Det er fortsatt ønskelig at det er mulighet for eksport i en rasjoneringssituasjon. Det som er viktig, er at det oppnås nettoimport. Det vil si at det over en tidsperiode importeres mer enn det eksporteres.

I sin ytterste konsekvens kan det oppstå situasjoner under kraftrasjonering der NVE ser det nødvendig å sette markedet til side. Dette er en svært lite ønskelig situasjon og det skal alltid tilstrebes at kraftmarkedet fungerer.