Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Ansvar og myndighet

Under, og i forkant av, en kraftrasjonering i kraftsystemet blir en rekke myndighetsorganer og andre sentrale aktører i kraftsektoren involvert i planlegging og gjennomføring av kraftrasjonering. Her beskriver vi aktørenes ansvar og oppgaver, i tillegg til samarbeid og plikt til å følge rasjoneringsmyndighetens pålegg.

Det er flere aktører som har ansvar og oppgaver i situasjoner med energiknapphet og kraftrasjonering. Dette gjelder både de aktørene som generelt har ansvar og oppgaver etter forskriften og aktører som får ansvar og myndighet i spesifikke situasjoner eller ved behov. For eksempel har NVE generelt ansvar for å følge og overvåke kraftsituasjonen. Dette er en oppgave NVE skal gjøre løpende, og uavhengig av situasjonen. Kraftprodusenter er eksempel på en aktør som ikke har et generelt ansvar gjennom forskriften, men kan bli pålagt ansvar og oppgaver hvis NVE mener det hensiktsmessig. I tillegg kan store deler av samfunnet bli berørt av virkemidler som iverksettes.

Kraftrasjoneringsforskriften og veilederen har som hensikt å gi en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver. Samtidig må det tas høyde for at situasjoner med energiknapphet kan utvikles ulikt. Ulik utvikling og ulike årsaker til energiknapphet kan påvirke ansvar og oppgaver. Det betyr at hvem som har ansvar og oppgaver kan være situasjonsavhengig.

Nedenfor beskrives aktørenes ansvar og oppgaver, samt samarbeid og plikt til å følge rasjoneringsmyndighetens pålegg. Det er viktig at aktørene samarbeider godt i perioder med energiknapphet. Dette er vesentlig både for å bidra til å redusere risikoen for at en rasjoneringssituasjon oppstår, og for at en eventuell rasjoneringssituasjon håndteres best mulig.