Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Særskilte virkemidler for håndtering av energiknapphet

Her beskriver vi særskilte virkemidler for håndtering av energiknapphet, og hva dette innebærer.

§ 13. Særskilte virkemidler for håndtering av energiknapphet

Den systemansvarlige skal utrede og utvikle særskilte virkemidler for å håndtere perioder med energiknapphet. Den systemansvarlige skal orientere rasjoneringsmyndigheten om de virkemidlene som er utredet og utviklet.

Søknad om godkjenning av virkemiddel for å håndtere energiknapphet skal sendes rasjoneringsmyndigheten. Godkjenning av virkemiddel kan gis med og uten tidsbegrensning.

Med mindre det i vedtak etter annet ledd er fastsatt at systemansvarlig ikke trenger ytterligere godkjenning kan ikke virkemiddelet tas i bruk før etter godkjenning av rasjoneringsmyndigheten.

Hva er særskilte virkemidler?

Særskilte virkemidler er virkemidler som vurderes som inngripende i kraftmarkedet eller som med stor sannsynlighet kan påvirke kraftmarkedet. Bruk av særskilte virkemidler krever godkjenning av NVE. Særskilte virkemidler har som hensikt å redusere sannsynligheten for kraftrasjonering.

Det er systemansvarlig som er ansvarlig for å utrede og utvikle særskilte virkemidler. Særskilte virkemidler er ikke konkretisert i forskriften fordi bestemmelsen skal gi rom for at utformingen av virkemidlene kan utvikles over tid. Særskilte virkemidler skal alltid tilpasses dagens kraftsystem og kraftmarkedet. Det betyr at utvikling i kraftsystemet eller kraftmarkedet vil påvirke hvilke særskilte virkemidler som kan være aktuelle.

Når kan særskilte virkemidler benyttes?

Særskilte virkemidler krever ikke at det i forkant er iverksatt kraftrasjonering av ED. Det betyr at NVE kan godkjenne og iverksette særskilte virkemidler når vi mener det er hensiktsmessig. Særskilte virkemidler skal kun benyttes når ordinære og markedsmessige virkemidler ikke er tilstrekkelige.

Å iverksette særskilte virkemidler er hovedsakelig aktuelt når det er en svært anstrengt kraftsituasjon. På grunn av ulik utvikling av energiknapphet og framløp mot kraftrasjonering kan det være aktuelt at særskilte virkemidler benyttes i en tidligere fase. Da vil hensikten være å begrense behovet for å i bruk mer inngripende tiltak på et senere tidspunkt. Selv om terskelen for å benytte særskilte virkemidler i en tidligere fase er høy, og at sannsynligheten for at det vil skje er lav, er det nødvendig at regelverket åpner for dette. Særskilte virkemidler kan også videreføres og benyttes etter at det er iverksatt kraftrasjonering.

Godkjenning av bruken

Bruk av særskilte virkemidler vil kreve godkjenning av NVE. Vi kan ved godkjenning av særskilte virkemidler fastsette hvor lenge godkjenningen gjelder, og om vedtaket kan iverksettes uten ytterligger godkjenning fra NVE. I enkelte tilfeller vil det kreves en godkjenning fra NVE også før virkemiddelet kan iverksettes.

Hvem skal utrede hvilke særskilte virkemidler vi kan ha?

Systemansvarlig har etter bestemmelsen ansvaret for å utrede og utvikle særskilte virkemidler. Det vil si at systemansvarlig alltid skal vurdere om det finnes nye aktuelle virkemidler eller om gjeldende virkemidler må tilpasses utviklingen av kraftsystemet eller kraftmarkedet. Systemansvarlig skal orientere rasjoneringsmyndigheten om de virkemidlene som er utredet og utviklet.

Systemansvarlig og rasjoneringsmyndigheten samarbeider tett om kraftsituasjonene og det er naturlig at diskusjon om særskilte virkemidler er en del av dette samarbeidet.

 

Særskilte virkemidler erstatter begrepet SAKS-tiltak

Tidligere brukte vi begrepet SAKS-tiltak om virkemidlene systemansvarlig skulle utrede etter kraftrasjoneringsforskriften § 3a. Dette skulle gjelde for perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon. I ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering er begrepet svært anstrengt kraftsituasjon tatt ut. Dette reflekterer at det anses utfordrende å gi en klar definisjon av når det foreligger svært anstrengt kraftsituasjon og et ønske om at regelverket er rettet mot virkemiddelbruken og ikke situasjonen.

 

Tidligere eksempler på særskilte virkemidler

Historisk har det vært to ulike særskilte virkemidler som er søkt om og godkjent. Dette er energiopsjoner i forbruk og reservekraftverk. Ingen av disse virkemidlene har blitt tatt i bruk i praksis, men de har vært godkjent som virkemiddel som kan iverksettes hvis behovet skulle oppstå. Systemansvarlig har utviklet et produkt og en handelsprosess for energiopsjoner. Ordningen innebærer at systemansvarlig ber om bud på opsjoner for utkobling av forbruk for en gitt tidsperiode for kommende vintersesong. For hver sesong må systemansvarlig ta stilling til i hvilken grad og i hvilket omfang det er behov for energiopsjoner.

Det har ikke blitt søkt om tillatelse til energiopsjoner siden vinteren 2015/2016. Den gangen var det avgrenset til Midt-Norge.

NVE meddelte anleggskonsesjon for etablering av reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden i 2007, begge i plassert i Midt-Norge. Reservekraftverkene hadde en kapasitet på 150 MW hver. I 2017 søkte Statnett om tillatelse til å legge ned begge reservekraftverkene. Dette ble gjort ved en totalvurdering om at forsyningssikkerheten var god og at risikoen for energiknapphet var betydelig redusert i området.