Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Kontroll og dispensasjon

Her beskriver vi veiledning til kontroll og dispensasjon.

Kontroll

§ 29. Kontroll

Rasjoneringsmyndigheten, eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, fører kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften blir overholdt.  

Den som omfattes av denne forskriften, skal medvirke til kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre en kontroll.

Denne bestemmelsen gir hjemmel for NVEs kontrollvirksomhet knyttet til forskriften. Det kan gjelde kontroll av de pliktene som er fastsatt i forskriften etterleves. For eksempel av at nettselskapene har utarbeidet rasjoneringsplaner i samsvar med §§ 18 og 19. Det kan også gjelde kontroll av at krav fastsatt i pålegg følges opp. For eksempel pålegg om rapportering etter § 11.

Plikten til å medvirke til kontroll gjelder uavhengig av hvilken kontrollmetode som brukes.

Dispensasjon

§ 30. Dispensasjon

Rasjoneringsmyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. Det kan settes vilkår for dispensasjon.

Terskelen for å dispensere fra kravene i forskriften er høy.  

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

§ 31. Tvangsmulkt   

Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan rasjoneringsmyndigheten ilegge tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.

§ 32. Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 6, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 22, § 23, § 26 og vedtak truffet i medhold av denne forskriften, kan rasjoneringsmyndigheten ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energiloven § 10-7.

Det er kun for overtredelse av de bestemmelsene som er konkret angitt i § 32 at det kan ilegges overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan imidlertid ilegges for overtredelse av alle bestemmelsene i forskriften.