Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

NVEs rasjoneringsplan for store sluttbrukere

NVE, som rasjoneringsmyndighet, skal utarbeide rasjoneringsplaner for store sluttforbrukere.

Hva er NVEs rasjoneringsplan for store forbrukere?

NVE skal utarbeide rasjoneringsplaner for store sluttbrukere. Sluttbrukere som er omfattet av NVE sine planer, inngår ikke i nettselskapene sine rasjoneringsplaner etter § 19.

Store sluttbrukere bruker betydelige mengder elektrisk energi og har en annen forbruksprofil enn andre sluttbrukere. De utgjør også ofte en stor andel av kraftforbruket i bestemte geografiske områder. Kompliserte prosesser og ulik fleksibilitet hos store sluttbrukere gjør at dialog er viktig.

Det er derfor ønskelig med en nasjonal vurdering, og at det ikke blir ulik behandling basert på geografisk plassering. NVE er ansvarlig for å ha dialog med aktuelle aktører som inngår i rasjoneringsplan for store sluttbrukere.

§ 21. Rasjoneringsmyndighetens rasjoneringsplan for store sluttbrukere

Rasjoneringsmyndigheten skal utarbeide rasjoneringsplan for fordeling av energi til store sluttbrukere. Rasjoneringsmyndigheten skal samordne planene med relevante statsforvaltere og nettselskaper. Sluttbrukere som omfattes av rasjoneringsmyndigheten sine planer, skal ikke være en del av nettselskapene sine planer.

 

NVE arbeider med å utarbeide rasjoneringsplan for store sluttbrukere

Når vi har utarbeidet planen vil vi informere berørte nettselskaper om hvilke sluttbrukere som omfattes av rasjoneringsplan for store sluttbrukere. NVE forventer at plan er ferdig innen 1. oktober 2024.

Berørte sluttbrukere

Store sluttbrukere vil normalt være de med et effektuttak over 15 MW eller et årlig kraftforbruk på over 100 GWh. NVE kan inkludere sluttbrukere med lavere effektuttak eller årlig kraftforbruk hvis det vurderes hensiktsmessig.

I tillegg til store sluttbrukere er det enkelte utvalgte sektorer som inngår i NVE sine rasjoneringsplaner for store sluttbrukere. Dette gjelder sektorene:

  • Forsvarssektoren
  • Gass- og petroleumssektoren
  • Jernbane

Når er det aktuelt at store sluttbrukere blir berørt?

Når det er aktuelt å iverksette rasjoneringsplaner for store sluttbrukere vil være situasjonsavhengig, men vi ønsker å understreke at hele samfunnet skal bidra ved kraftrasjonering. Det er ikke slik at bare store sluttbrukere skal berøres av kraftrasjonering. Samtidig er det viktig å understreke at store sluttbrukere også må forvente at de blir berørt hvis behovet oppstår.

NVE sine rasjoneringsplaner skal ikke være til hinder for at markedet får virke før, under og etter iverksettelse av kraftrasjonering. Det bør legges til rette for at alle sluttbrukere som omfattes av rasjoneringsplanene for store sluttbrukere deltar på de relevante markedsplassene.

Prinsipper for fordeling av energi

Ved fordeling av energi skal NVE legge prinsippene i § 17 til grunn, på samme måte som nettselskapene gjør i utarbeidelsen av sine rasjoneringsplaner. For de store sluttbrukerne som blir berørt, ønsker NVE i utgangspunktet at fordeling av energi er så likt som mulig. Det er et mål om at fordelingen av energi skjer så rettferdig som mulig mellom sluttbrukere, samtidig som det er ønskelig å unngå å påføre unødvendige ulemper for hver enkelt sluttbruker.

Referanseforbruk

Normalt vil referanseforbruket være basert på forbruk i samme periode året før. Det må også tas hensyn til markedssituasjonen, planlagt vedlikehold og andre forhold som gjør at referanseforbruket ikke er representativt.

Det må også tas hensyn til i hvilken grad sluttbrukeren har redusert sitt forbruk eller iverksatt energieffektivisering i perioden fram mot kraftrasjonering. At en sluttbruker bidrar i balansemarkedet eller andre relevante markedsplasser må også vektlegges.

Dialog mellom NVE og store sluttbrukere

I NVE sine rasjoneringsplaner for store sluttbrukere er dialog med sluttbruker viktig. NVE må ha en plan for dialog med store sluttbrukere i et framløp mot kraftrasjonering. Hensikten er at vi forstår hvilke konsekvenser kraftrasjonering har for de enkelte sluttbrukere.

Normalt vil kraftsituasjonen utvikle seg gradvis over tid og framløpet mot en rasjoneringssituasjon kan utvikle seg ulikt. Når det er behov for dialog, kan derfor være situasjonsavhengig. Et mål er at kraftrasjonering skal skje på en oversiktlig måte i samarbeid med store sluttbrukere.