Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Prinsipper for bruk av virkemidler og tiltak

Her beskriver vi nærmere prinsipper for bruk av virkemidler og tiltak og hva prinsippene innebærer.

§ 10 Prinsipper for bruk av virkemidler og tiltak

§ 10. Prinsipper for valg av og rekkefølge for bruk av virkemidler og tiltak for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering

I samsvar med energilovforskriften § 6-2 b skal rasjoneringsmyndigheten til enhver tid overvåke kraftsituasjonen som grunnlag for å vurdere om det er behov for å ta i bruk virkemidler eller og iverksette tiltak for å håndtere energiknapphet.

I samsvar med energilovforskriften § 6-2 b skal rasjoneringsmyndigheten legge til rette for at markedet kan virke så lenge som mulig og i så stor utstrekning som mulig. Det skal legges til rette for at markedsmessige virkemidler benyttes før, under og etter iverksettelse av kraftrasjonering.

Rasjoneringsmyndigheten skal i valg av type virkemiddel og tiltak, samt rekkefølge for disse vurdere:

  1. hva som i den konkrete situasjonen bidrar til å håndtere energiknapphet og kraftrasjonering på best mulig måte, og
  2. hva som er minst inngripende

Valg av virkemidler og tiltak skal så langt som mulig bidra til at kraftrasjonering unngås, og at kraftrasjonering varer så kort som mulig.

Hva betyr prinsipper for bruk av virkemidler for håndtering av energiknapphet?

Bestemmelsen beskriver hva vi legger til grunn ved valg av virkemiddel for å håndtere energiknapphet og kraftrasjonering. Vurderingen av virkemidlene tar utgangspunkt i formålet om å forebygge energiknapphet, og å unngå kraftrasjonering. I en kraftrasjoneringssituasjon vil vurderingen være knyttet til å redusere varigheten og virkningen av kraftrasjonering, og at kraftrasjonering kan opphøre.

Hvem gjelder prinsippene for?

Prinsippene gjelder for NVE. Dersom NVE har gitt andre fullmakt til å gi pålegg, vil prinsippene for bruk av virkemidler gjelde for dem.

Når gjelder prinsippene?

Prinsippene gjelder før, under og etter iverksettelse av kraftrasjonering.

Markedet skal virke så langt som mulig både før, under og etter kraftrasjonering

Det er et viktig prinsipp at markedsmessige virkemidler skal brukes for å håndtere situasjonen så lenge som mulig før, under og etter iverksettelse av kraftrasjonering. Med markedsmessige virkemidler mener vi først og fremst prissignalet fra markedet. Økende energiknapphet vil bidra til høyere kraftpriser og gi et signal til både kraftprodusenter og forbrukere om å bidra til å redusere sannsynligheten for kraftrasjonering.

Hvordan NVE vil vurdere bruken av virkemidler

Som følge av forholdsmessighetsprinsippet må NVE vurdere:

  • Hvilket virkemiddel som er best egnet til å håndtere energiknappheten og kraftrasjoneringen (§ 10 tredje ledd bokstav a.)
  • Hva som er minst inngripende for samfunnet totalt og den enkelte som blir berørt (§ 10 tredje ledd bokstav b.)
  • Hva som er egnet til å avhjelpe situasjonen med energiknapphet (§ 10 fjerde ledd ledd) - I vurderingen må det tas høyde for usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover. Det kan også være usikkerhet knyttet til hvilken effekt ulike virkemidler vil ha i den konkrete situasjonen.
  • At virkemidlene skal bidra til at viktige samfunnsfunksjoner opprettholdes gjennom hele perioden med energiknapphet, og at de som er helt avhengig av strøm blir minst mulig berørt.
  • Virkemidlene skal stå i forhold til det vi ønsker å oppnå, det vil si ikke være mer inngripende enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med tiltaket.

Virkemidlene skal vurderes i tråd med energiloven § 1-2. Det innebærer å «sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, inkludert at det skal tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.»  

Hvilke virkemidler kan benyttes når?

Virkemidlene i §§ 11, 12 og 13 kan benyttes uten at ED har iverksatt kraftrasjonering etter energiloven § 6-2. Virkemidlene i §§ 14, 15 og 16 krever derimot at ED har besluttet iverksatt kraftrasjonering. Virkemidlene som kan benyttes før det er besluttet iverksatt kraftrasjonering, kan også være aktuelle å innføre eller videreføre etter at ED har iverksatt kraftrasjonering.

Før iverksetting av kraftrasjonering vil NVE innføre virkemidler med den hensikt å redusere sannsynligheten for at kraftrasjonering blir nødvendig. Energilovforskriften og kraftrasjoneringsforskriften åpner for virkemidler som kan være aktuelle for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering. Flere virkemidler vil benyttes også i utvikling fram mot kraftrasjonering, og under kraftrasjonering. Alle virkemidlene har som formål å sikre at de kritiske funksjoner i samfunnet opprettholdes gjennom hele perioden, og at de som er helt avhengig av strøm i minst mulig grad berøres av en rasjoneringssituasjon. I tillegg er det et mål å forebygge at mer inngripende virkemidler må benyttes.

NVE kan også, basert på den konkrete kraftsituasjonen, vurdere å benytte andre virkemidler enn de som er beskrevet i forskriften. Eksempler på tidligere virkemidler som er benyttet er offentliggjøring av analyser og forventinger, informasjonsformidling, veiledning om kraftsituasjonen og sparekampanjer.

Hva avgjør hvilke virkemidler som skal tas i bruk?

Det er NVE som overvåker kraftsituasjonen og er ansvarlig for å avdekke mulig utvikling mot energiknapphet og kraftrasjonering. NVE vil ta i bruk ulike virkemidler ved håndtering av energiknapphet. Hvilke virkemidler som er aktuelle, er avhengig av den konkrete kraftsituasjonen.

Forhold rundt for eksempel kraftforbruk, kraftproduksjon, kraftutveksling og magasinfylling kan være avgjørende for hvilke virkemidler som er aktuelt å benytte. Når vi skal gjøre en totalvurdering av kraftsituasjonen, er det ofte flere usikkerhetsmomenter som må hensyntas. Hvordan vi vektlegger usikkerheten for de ulike forholdene, har stor betydning for totalvurderingen. Selv om de enkelte forholdene kan være håndterbare, kan situasjonen samlet sett være uoversiktlig og mer utfordrende å håndtere. NVE må derfor vurdere ulike faktorer som kan påvirke kraftsituasjonen samlet.

Selv om strukturen til forskrift og veilederen i stor grad skal gjenspeile utviklingen av en kraftsituasjon med energiknapphet og kraftrasjonering, vil det alltid være situasjonsavhengig når de ulike virkemidlene benyttes.

Figuren nedenfor viser hvilke forhold som vil kunne påvirke vurderingen av situasjonsbildet, og som dermed vil kunne påvirke valg av virkemiddel:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4767, "udi": "umb://media/2d1cb182c2a64cde8ad574a186ac8bf3", "image": "/media/qsybylng/vurdering-av-situasjonen-1.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }