Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Hovedtilsyn

Hyppighet og tidspunkt

Hovedtilsyn skal gjennomføres hvert femte år for anlegg i konsekvensklasse 2-4 og hvert sjuende år for anlegg i konsekvensklasse 1, etter en tidsplan tilpasset anleggets revurderingssyklus.

Tidspunkt for tilsynet bør ses i sammenheng med resultatene fra periodisk tilsyn, instrumentering og målinger. Dersom overvåkingen for eksempel har avdekket unormale lekkasjer i en dam, bør tilsynet legges til et tidspunkt med høy magasinvannstand, når lekkasjene ventes å være på det største. Ellers bør det vurderes inspeksjoner ved vekselvis høy og lav vannstand, vannsideinspeksjon ved lav vannstand.

Personell

Hovedtilsynet utføres av VTA sammen med en annen person med tilsvarende kompetanse, eksempelvis en annen VTA eller NVE-godkjent fagansvarlig innen relevant fagområde. Hensikten med dette er å se på anlegget med «friske øyne». Det vil normalt være en fordel om «annen» VTA har sammenlignbare anlegg i sin portefølje.

Tilsynspersoner som utfører det periodiske tilsynet ved anlegget, og stedfortredende VTA bør også delta på inspeksjonen. Tilsynspersoner bør delta for å forklare tidligere observasjoner og utvikling over tid. VTA bør benytte hovedtilsynet til opplæring, jf. § 2-4 f).

Omfang

Alle tilgjengelige anleggsdeler med bruddkonsekvenser tilsvarende konsekvensklasse 1-4, skal inspiseres, inkludert fundament og instrumentering.

I forkant av inspeksjonen bør det kontrolleres at det foreligger dokumentasjon av anlegget opp mot krav i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Det er ikke et krav at slik kontroll skal foretas i forbindelse med hovedtilsyn, men dette kan være et egnet tidspunkt. Som et minimum bør det kontrolleres at det foreligger vedtak om konsekvensklasse, gyldige flomberegninger og tegninger. Flomløp bør kontrolleres med oppmålinger. Se for øvrig vedlegg 4.

Det skal foretas en gjennomgang og vurdering av resultatene fra periodiske tilsyn utført etter forrige hovedtilsyn og helst også resultatene fra forrige hovedtilsyn og revurdering. Dersom periodisk tilsyn inngår i hovedtilsyn, skal tilsynsomfanget angitt for periodisk tilsyn inngå i hovedtilsynet, jf. kapittel Omfang.

For dammer som har krav til måling av deformasjoner, bør måling foretas i forkant av hovedtilsyn.

Presentasjon av målinger og eventuelt registrert skadeutvikling fra interntilsynet, må foreligge før hovedtilsynet for å vurdere trender og tegn på reduksjon av anleggets sikkerhetsnivå.

Det skal vurderes om rutinene for periodisk tilsyn i plan for overvåking fungerer hensiktsmessig. Sjekklister skal evalueres og eventuelt oppdateres.

Inspeksjoner ved hovedtilsyn skal være omfattende og grundigere enn inspeksjonene ved periodisk tilsyn. I tillegg til en omfattende visuell inspeksjon, bør det vurderes om det kan være behov for å ta materialprøver eller utføre andre kontroller, se kapittel Annen overvåking.

Det skal kontrolleres at instrumentering, inklusiv vannstandsskala, er lett tilgjengelig, intakt og at måleverdier er representative og levert i henhold til fastsatt hyppighet/uten avbrudd. Se for øvrig kapittel om Krav til instrumentering.

Fra § 5-14 a) første ledd:

Funksjonalitet og vern skal testes minst ved hvert hovedtilsyn etter et program som er tilpasset stenge- og tappeorganets funksjon og driftsforhold. 

Testingen av funksjonalitet og vern for alle stenge- og tappeorganer i dammer og vannveier med betydning for anleggets sikkerhet, konstruksjon eller funksjon skal utføres etter et program tilpasset det enkelte organs funksjon og driftsforhold.

For dammer omfatter dette blant annet funksjonstesting av alle stenge- og tappeorganer som benyttes ved flomavledning og senking av magasinet for tørrlegging eller beredskapsmessig senking. For rørbruddsventil eller annet nødstengeorgan i vannveien skal også automatisk og fjernutløst stenging funksjonstestes. For å dokumentere at anleggsdelene fungerer som forutsatt, bør funksjonstestingen skje ved høyest mulig vanntrykk.

Vedlegg 4 angir mulige tilleggskontroller ved hovedtilsyn.

Tilstand til anleggsdelene vurderes på bakgrunn av gjennomgang av periodiske tilsyn, inspeksjon og testing. Systematikken fra NS 3424:2012 med veileder kan være formålstjenlig.

Det skal vurderes behov for endret overvåking og fremskyndet revurdering.

Dokumentasjon

Hovedtilsynet skal dokumenteres i en rapport som beskriver tilstand og funksjonsdyktighet for alle anleggsdeler, sammen med en vurdering av anleggets sikkerhet.

Dersom det konkluderes med behov for endret overvåking eller fremskyndet revurdering, skal dette fremgå tydelig i rapporten.

VTA skal rapportere avvik og forslag til sikkerhetstiltak til leder, jf. § 2-4 c).    

Det er ikke krav om innsending av hovedtilsynsrapporter til NVE, men NVE kan be om å få rapporter fremlagt, jf. § 8-1, for eksempel ved revisjon av internkontrollsystemet.