Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Poretrykksmåling

Poretrykkmåling skal utføres for dammer i konsekvensklasse 2 – 4 bygd på løsmasser eller berg med utpregede svakhetssoner. Dersom det regnes med redusert poretrykk i forhold til anvisninger gitt i retningslinjer/veiledere for fyllingsdammer, betongdammer og murdammer, skal det måles poretrykk uavhengig av type fundament og konsekvensklasse.

Dammer med injeksjonsskjermer og/eller drenasjesystemer skal kontrolleres for poretrykk. Reduksjon i poretrykk pga. injeksjonsskjerm, avhenger av blant annet plassering, tetthet og dybde av injeksjonsskjermen. Drenasjesystem kan gå tett over tid og gi et annet poretrykk enn forutsatt.  Usikkerheter knyttet til effekten injeksjonsskjermer og drenasjesystemer kan derfor reduseres med måling av poretrykk.

Måling av poretrykk kan forklare og stedfeste lekkasjer eller uforutsett vanngjennomstrømning.
De færreste fundamenter er kartlagt i tilstrekkelig detalj til at det kan forutses hvordan poretrykksfordelingen vil være. Det kan derfor være formålstjenlig å instrumentere massive betongdammer for poretrykksmåling, også der det ikke er etablert drenasjesystem ved dammen.

Poretrykk kan måles med piezometere eller vannstandsrør. Målinger av poretrykk utføres i flere punkter, både i bredde og lengderetning av dammen. Målinger må dekke representative glideplan. Antall målepunkter og plassering av disse, må for øvrig tilpasses aktuell dam og ikke minst fundamentets egenskaper.

Hyppigheten av målingene må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behovet for kontinuerlig måling/avlesning må ses i sammenheng med eventuelt behov for å kunne fange opp overskridelser av grenseverdier for beredskap. Kontinuerlig måling/avlesning kan være spesielt viktig for dammer prosjektert med drenasje og redusert poretrykk.

For å synliggjøre trender og endringer i poretrykket over tid, bør resultatene dokumenteres i m eller kN/m² og presenteres grafisk sammen med andre måleparametere som kan påvirke målingene, for eksempel vannstand, temperatur og lekkasje. Målingene presenteres i standardiserte referansesystemer, se kapittel Krav til instrumentering.

Poretrykksmåling i driftsfasen foretas på instrumentene som er installert for å følge opp byggefase og første oppfyllingsfase. Dersom poretrykksmålere ikke er installert, må de etableres.

NVE Ekstern rapport nr. 15/2024 Poretrykksmålinger på dammer