Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Om veilederen

Veilederen utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 7-2 om overvåking i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Den utdyper også deler av andre paragrafer i damsikkerhetsforskriften av betydning for overvåking.

Denne veilederen, sammen med veileder for revurdering (1/2018), erstatter fullt ut Retningslinjer for overvåking og instrumentering av vassdragsanlegg til §§ 2-6 og 2-7 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 2-2005) og Retningslinje for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (2002).

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg (dammer og vannveier) i konsekvensklasse 1, 2, 3 og 4.

NVE kan fravike bestemmelser i damsikkerhetsforskriften ved enkeltvedtak. Dispensasjoner kan bare gis der det er forsvarlig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, jf. § 8-2 Dispensasjoner og skjerpede krav første og andre punktum.

Der sikkerhetsmessige grunner gjør det nødvendig, kan NVE i enkelttilfeller pålegge strengere krav enn det som følger av den enkelte bestemmelse, men ikke utover de strengeste sikkerhetsbestemmelser i damsikkerhetsforskriften, jf. § 8-2 tredje punktum.

Hvis det ved overvåking avdekkes alvorlige mangler, må den ansvarlige innrette sin virksomhet for å redusere faren, jf. vannressursloven § 40, og opplyse NVE om dette.

Leseveiledning til denne veilederen

Bestemmelsene i forskriften er skrevet i kursiv og er innrammet. Der det i veilederen er gitt henvisning til en paragraf, «jf. §…», gjelder dette bestemmelser i damsikkerhetsforskriften. Dersom det henvises til annet regelverk, er dette spesifisert.

Der det står eller skal i veilederen, følger dette av bestemmelser som fremgår direkte eller indirekte av teksten i damsikkerhetsforskriften § 7-2. og skal er også brukt der det er nødvendig for å oppfylle andre bestemmelser i damsikkerhetsforskriften som angår overvåking, innbefattet krav som følger av § 8-1 (opplysningsplikt). Der det står kan eller bør er dette NVEs tolkning av hvordan bestemmelser kan oppfylles.

Vedleggene til veilederen utfyller teksten i veilederen. Status til de enkelte vedleggene fremgår av veilederteksten og av vedleggene.