Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Fjernsynsovervåking og kontinuerlig overvåking

Med fjernsynsovervåking i damsikkerhetsforskriften menes overvåking både av konstruksjoner og komponenter til disse og av personer.

7-2 annet ledd annet punktum: Når sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, skal planen også inkludere fjernsynsovervåking eller annen form for kontinuerlig overvåking.

Fjernsynsovervåking av konstruksjoner og komponenter kan for eksempel være aktuelt for overvåking av vannstand ved manøvrering av flomluker, ved blakket lekkasjevann ved mistanke om indre erosjon i en fyllingsdam eller for å kunne reagere raskt der dam/magasin ligger nær bebyggelse.

Med kontinuerlig overvåking menes her vedvarende eller regelmessig gjentatt overvåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende fjernsynskamera, fotografiapparat eller annet egnet utstyr (for eksempel drone, satellitt).

Fjernsynsovervåking av personer er regulert av personopplysningsloven. Reglene for fjernsyns-overvåkning er videre utdypet i forskrift om behandling av personopplysninger (FOR-2018-06-15-876), gitt med hjemmel i personopplysningsloven. Det vises for øvrig til OEDs merknader til § 7-2 om fjernsynsovervåking.