Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Overvåking

Overvåking er, ved siden av konstruktiv sikkerhet og beredskap, et sentralt element i ivaretakelsen av sikkerheten til vassdragsanlegg.

7-2 første ledd, første og andre punktum: Vassdragsanlegg skal overvåkes slik at forhold som kan føre til reduksjon av anleggets sikkerhet kan avdekkes så tidlig som mulig. Overvåkingen skal tilpasses det aktuelle vassdragsanlegget, konsekvensklasse, materialsvekkelse, innsamling av data for revurdering og ellers andre sikkerhetsmessige forhold.

Overvåkingen skal kunne avdekke konstruktive mangler som skyldes feil i prosjektering eller utførelse, overskridelse av laststørrelser og mangler eller feil i materialer. Den skal også avdekke overskridelse av grenseverdier som utløser beredskap, og uønsket aktivitet ved anlegget dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

Damsikkerhetsforskriften stiller krav til hyppighet av interntilsyn ut fra konsekvensklasse og den stiller spesifiserte krav til instrumentering av dammer ut fra damtype, konsekvensklasse og fundamentering. Det bør vurderes større hyppighet av interntilsynet eller større omfang av instrumentering og målinger i de første årene etter idriftsettelse og/eller dersom et anlegg har utpregede materialsvekkelser, uvanlige lastsituasjoner eller unormal oppførsel.

Overvåkingen skal tilpasses det aktuelle anlegget og ta hensyn til fundamentforhold, alder, tilstand, størrelse, kompleksitet og lokale forhold, for eksempel klimautsatte dammer eller fare for skred i magasin.

Ved overvåking kan det benyttes konvensjonelle metoder og ny utprøvd teknologi.

Omfanget av overvåking må ses i sammenheng med behov for innsamling av data til bruk i revurderinger.

Resultater fra overvåking vil gi økt kunnskap og framskaffe data for en individuelt tilpasset oppfølging av vassdragsanlegget. Overvåkingen vil bidra til å gi en trygghetsfølelse for allmennheten og kan i tillegg danne grunnlag for forskning og regelverksutvikling.

Dersom overvåkingen avdekker forhold som kan føre til reduksjon av anleggets sikkerhet, må det vurderes iverksettelse av nødvendige tiltak eller beredskap i henhold til beredskapsplan, jf. § 7-4. Ved akutt fare for dambrudd, ved dambrudd eller andre alvorlige hendelser som skyldes svikt, brudd eller feilfunksjon av vassdagsanlegget, skal det iverksettes varsling av myndigheter, jf. § 7-4 femte ledd. Ved ulykke eller uønsket hendelse skal dessuten NVE varsles, jf. § 7-11 og NVEs veileder 1/2014 Melding om ulykke eller uønsket hendelse.