Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Lekkasjemåling

For dammer i konsekvensklasse 2-4 skal det måles lekkasje.

Lekkasjer og lekkasjeøkninger i dam eller fundament kan redusere anleggets sikkerhetsnivå, det gjelder særlig for fyllingsdammer og for dammer fundamentert på løsmasser.

Lekkasjemålesystemer skal plasseres slik at de gir representative måleverdier og bør derfor, om mulig, plasseres frostfritt og på et sted hvor de er minst mulig påvirket av eventuelt bakvann og lokaltilsig fra nedbør og snøsmelting på eller nedstrøms dammen. Instrumentering og måleområde må dekke både normale lekkasjeverdier og grenseverdier for beredskap og gjerne noe høyere verdier.

Lekkasje registreres normalt i liter per sekund (l/s) og med entydig angivelse av tidspunkt, sammen med magasinvannstand for referanse. Dersom tilsig fra snøsmelting og nedbør kan påvirke lekkasjemålingene, kan det også være nødvendig å registrere temperatur og nedbør for å korrigere måleresultatene.

Lekkasjemålinger må korrigeres for eventuell påvirkning av bakvann og drenasjevann.

For å avdekke unormale lekkasjer og utviklingen av lekkasjer over tid bør måleresultatene presenteres grafisk som funksjon av henholdsvis tid og vannstand.

Fyllingsdammer                                                                     

For fyllingsdammer i konsekvensklasse 2 - 4 er det normalt nødvendig med kontinuerlig måling/avlesning.

Lekkasje gjennom damkropp og fundament skal samles opp og ledes til ett eller flere målesteder, tilpasset den enkelte dam. Ledevegger og fangdammer langs damfundamentet bør fortrinnsvis være innbygd i støttefyllingen, mens målekummer med v-overløp og instrumenter kan plasseres i målehus innbygd i fyllingen eller plasseres nedstrøms dammen. Lekkasjevannet ledes gjennom rør eller i frispeilskanal fra fangdam til målekum.

Mengdene av oppløst eller suspendert materiale i lekkasjevannet er en viktig indikator på erosjon og massetransport i damkropp eller fundament. Ved mistanke om indre erosjon bør lekkasjemålingen utvides med andre målemetoder/parametere for å detektere mulig indre erosjon. Dette er særlig aktuelt der det tidligere er registrert unormalt høye lekkasjer, synkehull, blakket lekkasjevann eller sedimenter i målekummen.

Betongdammer

For betongdammer fundamentert på god berggrunn og uten utpregede lekkasjer, kan det være tilstrekkelig å tilrettelegge for representativ visuell observasjon, gjerne med fotodokumentasjon, av lekkasjer ved interntilsyn. Dersom det avdekkes lekkasjer av betydning for sikkerheten, må det instrumenteres for lekkasjemåling. Omfang og hyppighet av målingene tilpasses den enkelte dam.

Målbare lekkasjemengder vil oftest være konsentrert langs støpeskjøter, fuger og kontaktflate mot fundament, eventuelt gjennom selve fundamentet.

Murdammer

Murdammers konstruksjon har betydning for hvordan stabilitet og sikkerhet påvirkes av lekkasjer, og har følgelig også betydning for behovet for instrumentering for lekkasjemåling.

Murdammer med gjennomgående mørtel i fugene betraktes som betongdammer med hensyn til lekkasjemåling. Murdammer som har likhetstrekk med fyllingsdammer instrumenteres for kontinuerlig lekkasjemåling, tilsvarende som for fyllingsdammer. For murdammer med annen oppbygging må omfang og hyppighet av lekkasjemålingene tilpasses den enkelte dam. Blant annet må behovet for kontinuerlig lekkasjemåling ses i sammenheng med eventuelt behov for å kunne fange opp overskridelser av grenseverdier for beredskap.