Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

4) Mulige tilleggskontroller ved hovedtilsyn

Inspeksjoner/tester som kan omtales i vedlegg til hovedtilsynsrapport:

 • tilstrekkelig atkomst for drift, tilsyn og vedlikehold, jf. §§ 5-6 og 5-14 b), eventuell atkomsthindring for anlegg i konsekvensklasse 2-4, jf. § 7-7
 • eventuell bruk av ikke tillatte flomavledningsorganer, jf. §§ 5-7 og 5-8 (bjelke- og nålestengsler)
 • krav til fribord, kronevern og oppstrøms og nedstrøms skråningsvern for fyllingsdammer, jf. § 5-10
 • krav til fribord for betong- og murdammer, jf. §§ 5-11 og 5-12
 • funksjonelle krav til måleinstrumenter og andre måleinnretninger, jf. 7-2 sjette ledd
 • funksjonaliteten til eventuelle automatiske varslingssystemer, jf. § 7-9 sjette ledd

Kontroll av dokumentasjon:

VTA har ansvaret for at det til enhver tid foreligger dokumentasjon som angitt nedenfor i dette vedlegget, jf. § 2-4 a) og IK vassdrag § 5. NVE anbefaler hovedtilsyn som egnet tidspunkt for å kontrollere at følgende dokumentasjon foreligger:

 • vedtak om konsekvensklasse, jf. § 4-1, vurdere behov for omklassifisering, jf. § 4-1 femte ledd
 • plan for instrumentering, jf. § 5-2
 • oppdaterte NVE-godkjente flomberegninger, jf. § 5-7 med flomavledningskapasitet, jf. § 5-8
 • manøvreringssikkerhet, signaloverføring, og kapasiteter for relevante stenge- og tappeorganer, jf. § 5-14
 • for dammer i konsekvensklasse 3 og 4 er det også krav til senking av magasin, jf. § 5-9
 • dambruddsbølgeberegninger og dambruddskart for dammer i konsekvensklasse 2-4, jf. § 7-3
 • beredskapsplaner med analysedel, grenseverdier og tiltaksplan for anlegg i konsekvensklasse 2-4, jf. § 7-4
 • analyse og dokumentasjon for valg av sikringstiltak, jf. § 7-6
 • risikovurdering for behandling av informasjon om anlegg i konsekvensklasse 2-4, jf. § 7-8
 • øvrig dokumentasjon i henhold til IK - vassdrag § 5 punktene 1, 2 og 5, herunder oversikt over vedtak og konsesjoner, kart og tegninger