Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Begreper

Overvåking er et samlebegrep for interntilsyn, instrumentering og målinger, og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig for driftsfasen, jf. § 7-2. Krav til overvåking under bygging og ved idriftsettelse er angitt i damsikkerhetsforskriften kapittel 6 og er ikke behandlet i denne veilederen.

Plan for overvåking skal på en oversiktlig måte beskrive overvåkingen av hvert vassdragsanlegg og skal kunne nedfelles skriftlig. Planen skal sikre at det enkelte vassdragsanlegg overvåkes i henhold til kravene i damsikkerhetsforskriften. Planen kan være felles for flere anlegg, men overvåkingen av det enkelte anlegget skal klart fremgå.

Interntilsyn er tilsyn som den ansvarlige selv utfører. Krav til interntilsyn omfatter gjennomføring av periodisk tilsyn, hovedtilsyn og spesielt tilsyn, og gjelder for alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4.

Instrumentering er måleinstrumenter, andre måleinnretninger og system for overføring av måleverdier.

Plan for instrumentering er en del av tekniske planer som skal angi instrumentering av vassdragsanlegget.

Beredskap er å være forberedt til innsats for å møte situasjoner i vassdraget tilknyttet vassdragsanlegget som kan volde betydelig fare for mennesker, miljø eller eiendom. Beredskapen skal ivaretas gjennom beredskapsplanen, jf. § 7-4.

Grenseverdier er en del av beredskapsplanen og skal fastsettes for aktuelle måleparametere, jf. § 7-2, basert på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet, jf. § 7-4 annet ledd. I beredskapsplanen kan det være fastsatt varslingsverdier for flere beredskapsnivåer.

Aktsomhets-/beredskapsnivåer er for eksempel:

  • økt aktsomhet (intensivert/utvidet overvåking og forberedelse til beredskap)
  • beredskap (iverksatt beredskap og eventuelt farereduserende tiltak)

Kontinuerlig måling/avlesning er regelmessig måling (avlesning/innsamling av måleverdier) med hensiktsmessige tidsintervall for å avdekke forhold som kan føre til reduksjon av anleggets konstruktive sikkerhet så tidlig som mulig, jf. § 7-2 første ledd førte punktum, og for å dekke behov i henhold til beredskapsplan, jf. § 7-4. Dette innebærer normalt direkte overføring av måleverdier til driftssentral eller lignende.