Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Interntilsyn

Plan for overvåking skal beskrive hvordan tilsynsnivåene periodisk tilsyn, hovedtilsyn og spesielt tilsyn skal gjennomføres for hvert enkelt anlegg.

For hvert tilsynsnivå skal planen angi:

  • tidsplan med årstall og helst når på året tilsyn skal foretas (spesielt tilsyn foretas ved unormale hendelser)
  • utførende personell, jf. § 7-2 Tabell 7-2.1
  • omfang av tilsynet, jf. § 7-2 Tabell 7-2.1
  • dokumentasjon og rapportering, jf. § 7-2 tredje ledd og IK-vassdrag § 5 punkt 5 og § 6

Tidsplanen bør inkludere revurdering, som normalt erstatter hvert tredje hovedtilsyn. For ansvarlige med flere anlegg er tidsplanen spesielt viktig.

Krav til de ulike tilsynsnivåene er utdypet og anbefalinger gitt i kapittel Interntilsyn.

Der det er relevant, skal planen angi hvordan anleggsdeler skal gjøres tilgjengelig for tilsyn, for eksempel ved å drenere bort bakvann, fjerne vegetasjon og etablere atkomst.

Resultatene fra inspeksjoner og funksjonstester må dokumenteres på en måte som gjør det enkelt å vurdere anleggets tilstand og eventuell utvikling av skader over tid, slik at resultatene kan legges til grunn ved revurderinger. Dokumentasjon bør omfatte tekst og fotografier og eventuelt tilstandsgrader, se vedlegg 2.