Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Instrumentering og målinger

Denne delen av planen skal beskrive instrumentering, andre måleinnretninger og målinger.

Tekniske planer, etter § 5-2, skal inneholde instrumentering for bygging, idriftsettelse og driftsfase. Instrumenteringen for driftsfasen skal inngå i plan for overvåking. Instrumenteringen skal være på plass senest når anlegg settes i drift.

Minimumsinstrumentering er angitt i § 7-2 tabell 7-2.2, se kapittel Måleparametere. Det kan være behov for utvidet instrumentering for å måle andre parametere enn de som er nevnt i § 7-2, for å ivareta spesielle lastforutsetninger, dokumentere utvikling av skader på vassdragsanlegg, inklusivt fundament, eller for innsamling av data for beregninger (numerisk modellering).

Dersom plan for instrumentering for driftsfase mangler eller er mangelfull, skal dette fremgå av revurdering. Planen må angi alle måleparametere og for hver parameter må planen beskrive og helst begrunne:

 • grenseverdier fastsatt i henhold til § 7-4 og eventuelt andre varslingsverdier
 • måleområde som skal dekke både forventede verdier og grenseverdier, det bør normalt instrumenteres for å måle noe høyere verdier enn grenseverdiene
 • instrumenter/måleutstyr/måleteknikk
 • referansesystem/måleenhet
 • målenøyaktighet
 • hyppighet av målinger og avlesninger
 • plasseringen av instrumenter og andre måleinnretninger, vist på tegning
 • hvordan målinger (avlesning/innsamling) gjennomføres
 • når og hvordan måleverdiene skal bearbeides, analyseres og dokumenteres (tabell/grafer)  
 • når og hvordan instrumentene og andre måleinnretninger skal kontrolleres/kalibreres
 • hvordan det skal oppnås tilfredsstillende driftssikkerhet og pålitelighet av instrumenter, andre måleinnretninger og system for overføring av måleverdier

Avlesning/innsamling av måleverdier kan foregå manuelt eller automatisk. Manuelle avlesninger av en eller flere parametere noteres i tabell, med angivelse av klokkeslett.

Avleste måleverdier kan være påvirket av driftssituasjonen, for eksempel høy/lav vannstand, vær/temperatur og må eventuelt bearbeides.

For å dokumentere mulig gjensidig påvirkning, må måleverdier for ulike måleparametere ses i sammenheng. Måleverdier bør analyseres og evalueres mot forventede verdier, tidligere resultater (trendanalyse) og mot grenseverdier. Raske endringer av måleverdier, men også endringer over tid, kan indikere utvikling av unormale situasjoner.

Dersom enhetene for avleste «rå» måleverdier avviker fra enhetene brukt for fastsatte grenseverdier, må måleverdiene konverteres til enheter brukt for grenseverdiene.

Dokumentasjonen av måleverdier må planlegges før målinger gjennomføres, slik at den er hensiktsmessig i forbindelse med hovedtilsyn, revurdering, beredskap og eventuelt NVEs tilsyn. Dokumentasjon skal kunne presenteres skriftlig på en oversiktlig måte. Den bør vise at bearbeidede måleverdier er sammenlignet med forventede verdier og grenseverdier, med konklusjon.

Bearbeidede måleverdier, grenseverdier, verdier på tegninger og i eventuelle beregninger skal
oppgis i/relateres til standardiserte referansesystemer, se kapittel Krav til instrumentering.

Krav til instrumentering og målinger er utdypet og anbefalinger gitt i kapittel Instrumentering og målinger.

Vedlegg 7 viser eksempler på presentasjon av måleverdier.