Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Vannstandsmåling

Vannstanden måles som referanseverdi for målinger av lekkasje, deformasjoner og poretrykk, og for å sikre at luker manøvreres i henhold til manøvreringsreglement og driftsprosedyrer. Videre kan måleresultatene benyttes til å estimere størrelsen på flommer og til bruk i framtidige flomberegninger.

Vannstandsmåling muliggjør også registrering av utilsiktede vannstandsendringer ved for eksempel lekkasje, tilstopping, manøvreringssvikt eller brudd. Registering av vannstand er viktig sett i sammenheng med islast og bølger. Vannstandsmålinger inngår ved vurdering og presentasjon av alle øvrige måleparametere.

For å sikre representative verdier må målingene utføres så nær dammen som mulig og slik at de gir måleverdier opp til maksimal flomvannstand (MFV). Målingene må ikke forstyrres av strømmende vann ved for eksempel flomløp og inntak.

For dammer i konsekvensklasse 1 er det tilstrekkelig med målestav med vannstandsskala som viser vannstanden, men alternative målesystemer kan benyttes. Målestav bør settes opp ved alle dammer i konsekvensklasse 2-4 for manuell avlesning av vannstanden for kontroll av instrumenteringen og til støtte i beredskapssituasjoner. Målestaven bør plasseres lett synlig og må dekke vannstander fra maksimal flomvannstand (MFV) til minst 1 meter under høyeste regulerte vannstand (HRV), helst så langt ned som mulig. Plasseringen bør også være tilrettelagt for kontroll av fastmerkebolter der slike er etablert. Vannstandsskalaen skal ha cm- og metermerking og angivelse av kotehøyde (moh.). Målestaven avleses ved alle interntilsyn. Måling av vannstand relateres til NN2000, se kapittel Krav til instrumentering.

For dammer tilhørende reguleringsmagasin med vassdragskonsesjon, vises til enhver tid gjeldende NVEs Retningslinjer for registrering av vannstand i regulerte vannmagasin. Retningslinjene angir blant annet at alle dammer skal utstyres med vannstandsskala, og skalaen skal om mulig dekke hele reguleringsområdet.

For dammer i konsekvensklasse 2-4 skal kontinuerlige målinger/avlesninger utføres når det er nødvendig raskt å oppdage og håndtere unormal høy eller lav vannstand, eller unormal endring av vannstand. Kontinuerlig måling/avlesning av vannstand er også viktig hvis den er senket av sikkerhetsmessige hensyn.