Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Spesielt tilsyn

Spesielt tilsyn av vassdragsanlegg skal utføres under og/eller snarest mulig etter unormale situasjoner eller store påkjenninger. Hensikten er å undersøke om sikkerheten er redusert.

Eksempler på behov for spesielt tilsyn kan være plutselig lekkasjeøkning, stor flom, skred/utglidning, tilstopping av flomløp, isgang, storm, fastkiling av luke eller annen manøvreringssvikt.

Dersom det er behov for å inspisere flere anlegg under eller etter en hendelse, bør anleggene prioriteres ut fra konsekvensklasse, antatt tilstand og sårbarhet.

Rapporten fra spesielt tilsyn skal videreformidles til leder, jf. § 2-4 c).

Dersom tilsynet avdekker en ulykke eller uønsket hendelse, vil tilsynsrapporten normalt inngå i redegjørelsen som skal sendes NVE, jf. § 7-11 og veileder nr. 1/2014 «Melding om ulykke eller uønsket hendelse»

Personell

Spesielt tilsyn skal utføres av VTA, som bør vurdere om det er behov for bistand fra ekstern kompetanse, for eksempel NVE-godkjente fagansvarlige eller ingeniørgeolog.

Dersom det er behov for å inspisere flere anlegg samtidig, for eksempel under stor flom, kan foreløpig inspeksjonen utføres av annet tilsynspersonell, men VTA må utføre det spesielle tilsynet så snart som mulig.

Omfang

Spesielt tilsyn skal klarlegge om det har oppstått skader på anlegget, eller om tidligere registrerte skader har forverret seg. Dersom det avdekkes skader som kan innebære en reduksjon i anleggets sikkerhet, må det vurderes om det skal iverksettes utvidet overvåking, nedtapping eller akutte anleggstekniske tiltak.

Anleggstekniske tiltak kan være å etablere reserveflomløp, fjerne rekkverk/gangbane og/eller erosjonssikring av flomvei/dam. I tillegg kan det være aktuelt å sikre tilgjengelighet for mannskaper og utstyr i en beredskapssituasjon.

Dokumentasjon

Spesielt tilsyn dokumenteres i en kortfattet rapport som angir årsaken til at tilsynet er gjennomført. Rapporten skal beskrive eventuelle skader sammen med en vurdering av skadenes årsak og betydning for anleggets sikkerhet. Det må framgå om det er behov for/iverksatt tiltak eller fremskyndet revurdering.