Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Krav til instrumentering

Damsikkerhetsforskriften stiller funksjonelle krav til måleinstrumenter og andre måleinnretninger.

§ 7-2 sjette ledd: Måleinstrumenter og andre måleinnretninger skal være driftssikre, nøyaktige og lette å avlese og skal være plassert slik at de gir representative måleverdier. Systemet for overføring av måleverdier skal være sikret mot funksjonssvikt. Måleinstrumenter, måleinnretninger, system for overføring av signaler og måleverdier skal kontrolleres jevnlig. Måleverdier og eventuelt tilhørende tidsangivelse skal være angitt i standardiserte referansesystemer.

Instrumenteringen må tilpasses måle- og avlesningshyppighet og målenøyaktighet for å sikre korrekte og pålitelige måleresultater.

Driftssikkerhet av målesystemer er avhengig av sikker strømforsyning og sikre linjer eller nettilgang for overføring av signaler. I tilfeller der den ansvarlige anser at tap av måledata kan være kritisk mht. sikkerhet eller beredskap, må det vurderes etablering av alternativ strømforsyning, supplerende eller dublerte måleinstrumenter og systemer for overføring av måleverdier.

Måleinstrumenter, andre måleinnretninger og system for signaloverføring bør testes før installasjon. Sensorer bør leveres med kalibreringssertifikat.

Nøyaktighet av målinger skal tilpasses formål med målingene, måleområdet og grenseverdier og har betydning for valg av instrumenter. Eksempel på nøyaktighet til måleinstrumenter og andre måleinnretninger er vist i vedlegg 6. Nøyaktigheten må ivaretas uavhengig av naturgitte forhold som temperatur, vind og nedbør/fuktighet.

For å sikre tilfredsstillende nøyaktighet av instrumenter over tid, må disse kontrolleres og kalibreres jevnlig som en del av interntilsynet og i henhold til leverandørens spesifikasjoner. Kontroll og kalibrering bør kunne utføres raskt og enkelt, uavhengig av leverandør.

Det kontrolleres minimum ved periodisk tilsyn at registrerte måleverdier på driftssentral er i overensstemmelse med målte verdier ved anlegget. Avvik kan skyldes feil ved instrumenter, overføringer eller automatisk dataregistrering/databearbeiding.

Vedlegg 8 gir informasjon om utstyr (instrumenter), andre måleinnretninger, målemetoder og om krav til nøyaktighet.

Omfang og plassering av instrumenter for hver av måleparameterne i § 7-2 tabell 7-2.2 er omtalt i kapittel Måleparametere.

Standardisert referansesystem for høyder er NN2000 fra 2018 og for horisontale koordinater EUREF89 UTM med oppgitt sone eller EUREF89 NTM (sekundær offisiell projeksjon som er innført for bygg- og anleggsbransjen) med oppgitt sone.

Dersom måleverdier, grenseverdier, verdier på tegninger og i beregninger er oppgitt i annet system skal forskjellen til standardiserte referansesystemer fremgå av dokumentasjon.

Presentasjon av vannstand, poretrykk og vertikalkompetent av deformasjoner gis i samme høydesystem, som normalt relateres til HRV, oveløpsterskel eller normalt høyeste vannstand. Differansen mellom benyttet høydesystem og NN2000 skal fremgå.

For magasiner (og dammer) anlagt med hjemmel i konsesjon etter vassdragslovgivningen, er fastsatte kotehøyder for HRV og LRV en del av konsesjonen. Disse kotehøydene kan være gitt i lokalt høydesystem eller i høydesystemene NN1954 eller NN2000. Hvis høydesystem i konsesjon er et annet enn NN2000, skal differansen fremgå, i samsvar med opplysningsskilt ved reguleringsmagasin.

Tidsangivelse med dato, og klokkeslett der det er relevant, entydig i forhold til sommertid og vintertid, skal angis for alle målinger.

Hyppighet av målinger og avlesninger tilpasses formål med målingene, måleområde og beredskap. Dette kan gjelde kontroll av forutsetninger om laster og reaksjoner og behovet for å kunne identifisere og håndtere unormale situasjoner så tidlig som mulig.

Hyppighet må utføres med hensiktsmessige tidsintervall tilpasset hver enkel dam ut fra damtype og fundament, dammens tilstand og oppførsel og behovet for å forklare utvikling over tid, se kapitlene Vannstansdsmåling, Lekkasjemåling, Deformasjonsmåling, Poretrykksmåling. Det kan være nødvendig med kontinuerlig måling/avlesning, se kapittel Begreper.

Vedlegg 9 viser anbefalt hyppighet avhengig av konsekvensklasse og damtype/fundament for måleparametre, se kapittel Måleparametere, for dammer med tilfredsstillende konstruktiv sikkerhet.