Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

2) Veiledende om sjekklister for inspeksjoner

Plan for overvåking bør inneholde sjekklister for å sikre at alle relevante forhold blir inspisert og dokumentert på en systematisk måte. Sjekklister tilpasses det enkelte anlegget og bør inneholde hoveddata for anlegget og en opplisting av aktuelle sjekkpunkt for de ulike anleggsdelene.

Anleggsdelene merkes slik at de er lette å referere til. Nummerering eller merking av f. eks. pilarer, platefelt, referansebolter på damkrone, fundamenter for frittliggende rør, bør være konsistent og i henhold til tegninger.

Sjekklistene benyttes for å sikre at alle relevante forhold blir inspisert og dokumentert på en systematisk måte. Sjekklistene bør suppleres med fotografier, enkle tegninger eller skisser for stedfesting av skader.

Sjekklistene bør ha plass for registrering av målinger utført i forbindelse med inspeksjonen, inklusiv kalibreringsmålinger av instrumentering. Dette gjelder både for manuell avlesning under inspeksjon og eventuelle fjernavleste måleverdier fra driftssentralen. Der det er aktuelt bør det også være plass til registrering av støttemålinger som luft- og vanntemperatur.

Sjekklistene bør legge opp til registrering av måleparametere som viser utviklingen av tidligere registrerte skader. Eksempler på dette kan være lengde, bredde og evt. dybde av sprekker og riss, utbredelse (høyde x bredde) av områder med skadet betong, eller størrelsen på forskyvninger eller punktlekkasjer. På den måten vil den ansvarlige få en dokumentasjon av utviklingen til de enkelte skadene over tid, og dermed ha bedre grunnlag for å vurdere hvilke skader som kan være kritiske for anleggets sikkerhetsnivå.

Dersom det skal inspiseres mange anleggsdeler med lik skadeutvikling, kan det være en fordel å utarbeide egne vedlegg for registreringen. Dette kan for eksempel være aktuelt ved overvåking av rissutvikling i plater og platedampilarer eller deformasjoner på lukedampilarer med alkalireaksjoner.

Sjekklistene bør også ha plass til å kunne registrere eventuelle nye skader sammen med kommentarer, vurderinger, referanse til fotografier og eventuelle innmålte verdier.

Sjekklistene oppdateres dersom det avdekkes nye skader under inspeksjonen, slik at det til enhver tid er målbare sjekkpunkter for alle registrerte skader.

For lister over aktuelle sjekkpunkter ved ulike anleggstyper og anleggsdeler henvises det til Energi Norges (ENFO, EBL) håndbøker for tilstandsvurderinger, se også vedlegg 1 i denne veilederen.

Norsk Standard 3424:2012 med veileder angir systematikk for tilstandsanalyse. Basert på denne har vi utformet en tabell for angivelse av tilstandsgrad, avvik og tiltaksbehov tilpasset vassdragsanlegg. Avvik i tabellen gjelder avvik fra tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå relatert til konstruktive mangler, mangler eller feil i materialer og funksjonsfeil. 

 

 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5149, "udi": "umb://media/75b5cec6760945eab4685355baacd2fd", "image": "/media/ydhlk3ij/skjermbilde-2024-07-08-154627.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }