Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Periodisk tilsyn

Periodisk tilsyn er en visuell inspeksjon av tilstanden ut fra et forhåndsdefinert omfang, og er i tillegg en kontroll av gyldigheten (kvaliteten) av innhentede måleverdier fra instrumentering og manuelle målinger i perioden siden forrige periodiske tilsyn.

Hyppighet og tidspunkt

Periodisk tilsyn skal utføres minst en gang i året for anlegg i konsekvensklasse 1-4. For dammer anbefales det normalt at tilsynet gjennomføres ved vekselvis høy og lav vannstand. For nedgravde trykkrør og dammer fundamentert på løsmasser kan det være hensiktsmessig å utføre enkelte periodiske tilsyn ved barfrost, da issvuller vil kunne indikere eventuelle lekkasjer som ellers kan være vanskelige å observere. Tilsvarende vil tilsyn etter tørre perioder kunne avsløre lekkasjer pga. fuktige partier på terrengoverflaten.

Periodisk tilsyn er en visuell inspeksjon av tilstanden ut fra et forhåndsdefinert omfang, og er i tillegg en kontroll av gyldigheten (kvaliteten) av innhentede måleverdier fra instrumentering og manuelle målinger i perioden siden forrige periodiske tilsyn.

Personell

Periodisk tilsyn skal utføres av kvalifisert tilsynspersonell, jf. § 3-4. I tillegg skal VTA delta på det periodiske tilsynet minst annet hvert år.

Omfang

Alle tilgjengelige anleggsdeler med bruddkonsekvenser tilsvarende konsekvensklasse 1-4 skal inspiseres, inkludert fundament og instrumentering.

Omfanget av inspeksjonen skal være forhåndsdefinert, fortrinnsvis gjennom sjekklister tilpasset det aktuelle anlegget. Innspill til utarbeidelse av sjekklister er gitt i vedlegg 2. Vedlegg 3 viser eksempel på hva sjekkliste for periodisk tilsyn av en dam bør inneholde. Ved inspeksjonen kontrolleres også om det har vært en utvikling i tidligere registrerte skader, og om det har oppstått nye skader eller avvik siden forrige inspeksjon.

Det skal kontrolleres at vannstandsskala er intakt.

Gyldigheten (kvaliteten) og nøyaktigheten til automatiske målinger og fjernavlesninger kontrolleres mot manuelt avleste/målte verdier under tilsynet. Eventuelle avvik skal registreres.

Dokumentasjon

Det periodiske tilsynet skal dokumenteres skriftlig, helst i form av utfylte sjekklister, supplert med relevant fotodokumentasjon. Skader som kan ha sikkerhetsmessig betydning, skal tydelig framgå av rapporteringen. All dokumentasjon fra tilsynet skal rapporteres til VTA uten unødig opphold, jf. § 2-5.