Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Hovedtilsynsrapport

Innledning

 • navnet til den ansvarlige for vassdragsanlegget, jf. § 2-1
 • navn og id. -nummer til vassdragsanlegget (Damdatabasen SIV)
 • konsekvensklasse til vassdragsanlegget, med dato for vedtak
 • godkjente flomberegninger, med dato for vedtak
 • tidspunkt for inspeksjon
 • navn og rolle til deltakere
 • forfatter av hovedtilsynsrapporten

Konklusjon

 • oppsummering av anleggets sikkerhetsnivå og funksjonsdyktighet
 • oppsummering om behov for endret overvåking eller fremskyndet revurdering

Rapportens hoveddel

 • beskrivelse av vassdragsanlegget
 • vurdering av gjennomføring av periodiske tilsyn og behov for endringer i plan for overvåking
 • oppsummering av funn fra dette hovedtilsynet og foregående tilsyn, med trender
 • oversiktlig presentasjon og vurdering av måleverdier, med trender
 • vurdering av tilstand og funksjonsdyktighet for alle anleggsdeler basert på tilsynene, målingene og funksjonstestene
 • anbefalinger om eventuelle tiltak, med fremdriftsplan
 • vurdering av videre overvåkingsbehov, eventuelt utover minimumskravet i § 7-2
 • vurdering av behov for fremskyndet revurdering
 • vurdering av dokumentasjonen av anlegget, se vedlegg 4

Vedlegg

 • hoveddata for vassdragsanlegget, inkludert hydrologiske data (kan hentes fra Damdatabasen SIV)
 • kart, oversiktstegning, grunnriss, oppriss og snitt, fotografier, sjekklister fra periodiske tilsyn, dokumentasjon fra hovedtilsynsinspeksjon, bearbeidede og analyserte måleverdier og eventuell annen relevant dokumentasjon
 • historisk oversikt over fornyelser
 • historisk oversikt over eventuelle ulykker eller uønskede hendelser som har oppstått ved vassdragsanlegget