Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

1) Informasjon om skadeårsaker og skadetyper

Vedlegget gir informasjon om mulige skadeårsaker og skadetyper, og sammenheng mellom disse, for ulike damtyper og for flomløp og vannveier.

Årsak til skader kan være prosjekteringsfeil, feil i utførelse, feil i materiale, uforutsette laster (for eksempel: jordskjelv, istrykk, poretrykk, ekstrem flom, jøkulhlaup, drivgods), aldring av konstruksjonen og feil ved drift.

Eksempler på skader/feil:

  • fundament og vederlag: lekkasjer/manglende tetthet, erosjon, utrasing, tett drenasje, utvasking (fjellslepper, karst, gruveganger), mulige ustabile fundament- og terrengpartier
  • konstruksjon: glidning, velting, unormale setninger, utvasking, ytre erosjon, indre erosjon, bølgeskader, lekkasjer, innsynkinger, sprekkutvikling, utglidning/utrasing, fastkiling av luke

Nedenfor er det gitt mer detaljert oversikt over skadeårsaker og skader fordelt på damtyper, flomløp og vannveier. Matrisene for betongdam og fyllingsdam er sakset fra ENFO publikasjon nr. 395-2000 Håndbok - Tilstandsbeskrivelse av betong og fyllingsdammer, med tillatelse fra Energi Norge.

Betongdam

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5146, "udi": "umb://media/0e3d8d66f79f42d5831a68e9d4b95703", "image": "/media/mcgd0du5/bilde1.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 1 - Figur 1-1 - Matrise som viser eksempler på sammenheng mellom skadetype og årsaker for betongdammer. Matrisen er sakset fra ENFO publikasjon nr. 395-2000 Håndbok - Tilstandsbeskrivelse for betong- og fyllingsdammer, som referer til Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. RIF 1995.

Fyllingsdam

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5148, "udi": "umb://media/45bba28fa3e04041b1473bd67a723382", "image": "/media/rgrlwrpa/bilde2.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 1 - Figur 1-2 - Matrise som viser eksempler på sammenheng mellom skadetype og årsaker for fyllingsdammer. Matrisen er sakset fra ENFO publikasjon nr. 395-2000 - Håndbok - Tilstandsbeskrivelse av betong- og fyllingsdammer

Murdam

Murdammer med sentral tetning av torv, jord eller subbus kan få skader i form av innsynkning av massene i midten og utbuling av murene. Istrykk kan føre til at de øverste steinskiftene i dammen forskyves, særlig dammer med fullt magasin om vinteren kan være utsatt for slike skader.

Steiner kan bringes ut av stilling blant annet pga. istrykk eller vibrasjoner og sug under tapping. Løsriving av steiner i murdammer kan lett føre til økende skader og fare for påfølgende brudd.

Lekkasjer kan oppstå når fyllmassene i midten av dammen vaskes ut eller røtter av trær og busker lager kanaler. Ellers er det vanlig at lekkasjer oppstår på grunn av utvasket fugemateriale eller oppsprukken betongplate på vannsiden.

Skadetyper:

Deformasjoner/forskyvning:

  • Utbuling/utskyving
  • Steiner forskjøvet eller falt ut
  • Innsynkning på kronen
  • Sprekkdannelse på kronen

Lekkasjer:

  • gjennom dam
  • gjennom fundament

Erosjon i fundament

Forvitring (stein/mørtel/torv)

Skadeårsaker:

Store lekkasjer

Istrykk og iserosjon

Bølgeerosjon

Bølgeoverskylling

Tetningens tilstand (betong, spekking)

Utvasket sentral tetting

Frost og tele

Utrasing

Vegetasjon i damkroppen

Fundamentsvakheter

Tredam

Tømmerkistedammer og bukkedammer er særlig utsatt for istrykk, råte, lekkasjer, korrosjon i forankringsbolter og andre festepunkter og mekanisk slitasje.

Flomløp og vannveier

Flomløp og vannveier kan være utsatt for erosjon, kapasitetsreduksjon og tilstopping. Luker kan være utsatt for overbelastning, vibrasjoner, utmatting, slitasje, mekaniske skader, korrosjon, sanderosjon, fastkiling, kavitasjon, deformasjoner, forskyvninger, tilstopping.

Forskyvninger av rørfundamentet kan blant annet skyldes setninger i grunnen, feiljusteringer/ opprettinger, utknekking og temperaturvariasjoner.

Skader og skadeårsaker er grundig beskrevet i EBL publikasjon Tilstandskontroll av vannkraftverk - håndbok - vannvei, se anbefalt litteratur.