Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Ansvar

Ansvaret til den ansvarlige, lederen, VTA, tilsynspersonell og kvalifiserte fagpersoner som gjelder overvåking fremkommer av dette kapitlet.

Fra § 2-2 annet ledd:

Den ansvarlige for vassdragsanlegget har ansvar for:

c) å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene i denne forskriften, og sørge for at disse er organisert slik at de er tilgjengelig ved behov.

Fra § 2-3 første ledd: Lederen har ansvar for at:

a) internkontroll utøves

b) kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse

c) kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver

d) sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, herunder sikringstiltak av hensyn til allmennheten, jf. § 7-6

e) rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp

f) det rapporteres til den ansvarlige når det er nødvendig

Fra § 2-4 første ledd: VTA har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene ved å:

a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for vassdragsanleggene

b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes

c) rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder

e) rapportere til leder om situasjoner som avviker fra det normale

f) lære opp tilsynspersonell og stedfortredende VTA om aktuelle anlegg

§ 2-5 første ledd: Tilsynspersonell utfører tilsyns- og beredskapsoppgaver og skal rapportere til VTA. Tilsynspersonell skal ha god kunnskap om de aktuelle vassdrag og vassdragsanlegg.

Krav til internkontroll, jf. § 2-3 første ledd a) og § 2-4 første ledd a), er gitt i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).  

Leder har ansvaret for at overvåking utføres. Oppgavene (planlegging, utførelse og rapportering) kan utføres av andre. Ansvaret for at oppgavene løses på en tilstrekkelig god måte, ligger imidlertid hos leder. Leder må for eksempel gjennom rapporteringsrutiner sikre seg at oppgaver som overlates til andre faktisk blir utført og på en god nok måte, jf. OEDs merknad annet ledd til § 2-3 første ledd.

VTA har et særlig faglig ansvar for å følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene, som inkluderer overvåkingen av dem.

Den ansvarlige må sørge for at tilsynspersonell, jf. § 2-5, og annet personell som mottar måleverdier, jf. § 2-2 annet ledd, har kompetanse til å reagere riktig i situasjoner som avviker fra det normale. Dette personellet må kjenne innholdet i plan for overvåking, se kapittel 4.1, driftsprosedyrer, jf. § 7-1, og beredskapsplan, jf. § 7-4, slik at det handles riktig dersom måleverdier nærmer seg eller overstiger fastsatte grenseverdier eller andre varslingsverdier i henhold til beredskapsplan.

Fra § 5-2 tredje ledd: Tekniske planer skal utarbeides og kontrolleres av kvalifiserte fagpersoner innen relevante fagområder, jf. § 3-5. Godkjent fagansvarlig, jf. § 3-7, skal enten utarbeide eller kontrollere de tekniske planene.

Plan for instrumentering, inklusiv fastsettelse av grenseverdier basert på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet, er en del av tekniske planer som skal utarbeides av kvalifiserte fagpersoner innen relevante fagområder og om nødvendig av personer som dekker faglige vurderinger som ikke er inkludert i fagområdene angitt i § 3-5.