Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Plan for overvåking

Alle vassdragsanlegg, inklusivt fundament, i konsekvensklasse 1-4 skal ha en plan for overvåking, som skal foreligge senest når anlegget settes i drift. Planen skal, på en oversiktlig måte, beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, samt grenseverdier etter § 7-4 annet ledd og eventuelt andre varslingsverdier for de aktuelle måleparameterne.

7-2 annet ledd første punktum: Det skal foreligge plan for overvåking. Planen skal beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, grenseverdier for aktuelle måleparametere, jf. § 7-4 og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig.

7-2 tredje ledd: Overvåkingsplanen og resultatene fra overvåkingen skal dokumenteres skriftlig og på en oversiktlig måte, og inngå i revurderinger og ellers være tilgjengelig for NVE på forespørsel.

For dammer er minimumskrav til instrumentering og måling angitt i § 7-2 femte ledd. Planen skal inkludere eventuell annen nødvendig overvåking av anlegget og/eller av omgivelsene, jf. § 7-2 annet ledd som kan utløses av funn ved ordinær overvåking. Annen overvåking er nærmere omtalt i kapittel Annen overvåking.

Det er ikke fastsatt krav til hvem som skal utarbeide plan for overvåking, men den bør utarbeides av personer med god faglig kunnskap og kjennskap til aktuelle anlegg. Delen om instrumentering etter
§ 5-2 skal utarbeides eller kontrolleres av fagansvarlige.

For å lage en god plan for overvåking, må den ansvarlige sørge for vurdering av hvilke skader som kan tenkes å oppstå på det aktuelle vassdragsanlegget. Dokumentasjon fra tekniske planer, tidligere utført overvåking, revurderingsrapporter og beredskapsplanen (grenseverdier) bør gjennomgås. Vedlegg 1 gir informasjon om mulige skadeårsaker og skadetyper for ulike damtyper og for flomløp og vannveier.

Plan for overvåking må angi hvordan tilstandsvurderinger av anlegget skal gjennomføres og dokumenteres. I tillegg stiller forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen
(IK-vassdrag) § 5 krav om å foreta og protokollere målinger og registreringer.

Eventuelle avvik fra tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå skal følges opp. Avvik kan gjelde konstruktive mangler, mangler eller feil i materialer og funksjonsfeil. Det kan også forekomme avvik fra prosjekterte laststørrelser knyttet til grenseverdier eller at disse mangler.

Overvåkingsbehovet skal vurderes ved hvert hovedtilsyn, jf. § 7-2 fjerde ledd, og plan for overvåking eventuelt revideres. Den ansvarlige må også revidere planen når annen overvåking innføres.

Plan for overvåking skal ikke godkjennes av NVE, men NVE kan be om å få planen fremlagt,
jf. § 8-1, for eksempel ved revisjon av internkontrollsystemet.

Kapitlene Interntilsyn, Instrumentering og målinger, Fjernsynsovervåking og kontinuerlig overvåking og Annen overvåking gir nærmere beskrivelse av innhold i plan for overvåking.