Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Omfang

7-5 tredje ledd første og annet punktum: Revurderingen skal omfatte alle anleggsdeler og skal være en kontroll i forhold til krav som følger av forskriften. Revurderingen av en dam skal alltid inkludere alle flomløp.

7-2 sjette ledd: Måleinstrumenter og andre måleinnretninger skal være driftssikre, nøyaktige og lette å avlese og skal være plassert slik at de gir representative måleverdier. Systemet for overføring av måleverdier skal være sikret mot funksjonssvikt. Måleinstrumenter, måleinnretninger, system for overføring av signaler og måleverdier skal kontrolleres jevnlig. Måleverdier og eventuelt tilhørende tidsangivelse skal være angitt i standardiserte referansesystemer.

Revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse. Tilstandsanalyse er definert i kapittel 1. Metodikk for utførelse av tilstandsanalyse i NS 3424 kan være egnet ved revurdering.

Revurdering av dammer skal omfatte alle anleggsdeler inkludert fundament, stenge- og tappeorganer og andre anleggsdeler av betydning for dammens sikkerhet. Alle flomløp skal inngå i revurderingen, inkludert flomløp som ligger adskilt fra den aktuelle dammen.

Det skal kontrolleres at instrumenteringen oppfyller kravene i § 7-2 sjette ledd, se rammen ovenfor. Krav til instrumentering er utdypet i NVEs veileder for overvåking av vassdragsanlegg.

Revurdering skal omfatte alle anleggsdeler som er vurdert å ha bruddkonsekvenser tilsvarende konsekvensklasse 1-4. Dersom anleggsdeler skal utelates fra revurdering, må det framgå av klassifiseringsvedtaket at anleggsdelene har bruddkonsekvenser tilsvarende konsekvensklasse 0.

Stenge- og tappeorgan mot turbin, pumpe eller pumpeturbin trenger ikke å inngå i revurderingen dersom det er andre stenge- og tappeorganer mot magasin eller vannvei, jf. § 1-4 siste ledd.

Dersom det har betydning for vassdragsanleggets sikkerhet, skal revurdering inneholde ingeniørgeologiske og geotekniske vurderinger. Dette gjelder for eksempel vederlag til hvelvdammer, damfundament på løsmasser, stabilitet av vannveier og fare for skred i magasin. For hvelvdammer skal det foretas en ny vurdering av vederlagene selv om vederlagene ble vurdert «og friskmeldt» i hvelvdamundersøkelsen, gjengitt i NVE-publikasjon V-33 datert 20.8.1990 «Etterkontroll av fundamentstabilitet av hvelvdammer».

Revurdering av anlegg som i stor grad er fornyet etter forrige revurdering får normalt mindre omfang.