Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Ansvar

Fra § 2-4 første ledd: VTA har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene ved å:

a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for vassdragsanleggene

b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes

c) rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder

d) påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anleggene ivaretar relevante krav i forskriften, herunder at nødvendige fagområder blir ivaretatt, og at det om nødvendig blir foretatt faglige vurderinger som ikke dekkes av fagområdene nevnt i 3-5

I tillegg til § 2-4 første ledd vises det til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), spesielt § 5.

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) skal sørge for at revurdering blir gjennomført, påse at revurdering ivaretar kravene i § 7-5 og at nødvendige fagområder blir ivaretatt.

VTA bør delta i planlegging av revurderingen og fremskaffelsen av grunnlagsdokumenter for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og gjennomføring innenfor 2-årskravet, se kapittel Konsentrasjon i tid.

Leder har ansvar for at VTA gis tid og ressurser til å uføre sine oppgaver og at rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp, jf. § 2-3 c) og d).