Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Forarbeid

Før revurdering igangsettes skal det foreligge gyldig vedtak om konsekvensklasse. Den ansvarlige bør vurdere om det har skjedd endringer som har betydning for konsekvensklassen, jf. § 4-1 femte ledd. For eksisterende dammer skal dambruddsbølgeberegninger foreligge senest før første revurdering. Den ansvarlige bør vurdere gyldigheten av dambruddsbølgeberegninger som danner grunnlag for beredskapsplannleging og kontroll med konsenkvensklassen, blant annet dersom følgeskader ikke er vurdert. Ved tvil om konsekvensklassen skal høyeste aktuelle konsekvensklasse legges til grunn ved revurderingen.

Det skal kontrolleres alder på flomberegningene, om det har forekommet store flommer siden siste flomberegning, om det har skjedd endringer av anlegg og om eventuelle endringer i overføringer eller nedbørfelt kan ha betydning for flomberegningene. Kontrollen kan vise at det må gjennomføres nye flomberegninger. Se for øvrig kapittel Flomberegninger og flomavledning.

Tegninger er nødvendig underlag for kontroll av beregninger. Der hvor det mangler tegninger eller kan være tvil om tegningene er riktige, skal det foretas oppmåling for eventuell ajourføring av foreliggende tegninger. Oppmålingene bør kontrolleres mot HRV-bolt eller overløpsterskel for å fange opp eventuelle endringer i høydesystem.

Det skal redegjøres for hvilke høydesystem og koordinatsystem som er brukt i de forskjellige grunnlagsdokumentene.

Grunnlagsdokumenter

Den ansvarlige må sørge for at dokumentasjon i henhold til listen nedenfor fremskaffes eller utarbeides i forkant av revurdering. For noe av dokumentasjonen er det angitt når krav ble hjemlet i forskrift. For anlegg bygget før kravene ble hjemlet er det ikke krav om denne dokumentasjon, likevel anbefales den fremlagt dersom den finnes.

 • vedtak om konsekvensklasse
 • flomberegninger for dammer med godkjenningsvedtak
 • dambruddsbølgeberegninger med NVEs vurdering, for dammer i konsekvensklasse 2-4
 • tekniske planer for bygging og eventuelle fornyelser og NVEs godkjenningsvedtak der det foreligger
 • oversiktskart og systemskisse som viser plassering av vassdragsanlegget, eventuelt sammen med andre anlegg og overføringer som kan påvirke anlegget
 • oversiktsbilder, dersom det foreligger
 • ingeniørgeologiske eller geotekniske rapporter for fundament/vederlag og ras mot vassdragsanlegg/magasin, dersom VTA/fagansvarlig finner det påkrevd
 • ajourførte tekniske tegninger av alle relevante anleggsdeler (siste gjeldende – «som bygget»), inklusive mekaniske komponenter
 • plan for overvåking
 • rapporter fra interntilsyn og eventuelle tidligere revurderinger, inklusiv bilder og vedlegg, og rapporter fra eventuelle ulykker eller uønskede hendelser
 • bearbeidede og analyserte måleverdier fra instrumentering av dammer, dersom det foreligger (krav etter Forskrifter for dammer, 1980), og eventuelt den ansvarliges vurdering av resultatene
 • periodiske rapporter fra byggingen (krav for dammer etter Forskrifter for dammer, 1980), for eksempel sesongrapporter for fyllingsdammer fra NGI
 • sluttrapport fra opprinnelig bygging og fra eventuelle fornyelser (krav til fyllingsdammer etter Forskrifter for dammer, 1980 og for alle vassdragsanlegg etter retningslinje nr. 8 Internkontroll for vassdragsanlegg 1996 med hjemmel i Forskrifter for tilsyn av vassdragsanlegg 1992)
 • konsesjoner/tillatelser med vilkår, manøvreringsreglement og andre relevante beslutninger, for eksempel fredning etter kulturminneloven, dersom det foreligger
 • kontroll av høyder, høydesystem og eventuelle endringer i HRV, eventuelt i samsvar med konsesjon
 • eventuelt andre dokumenter som kan ha betydning for revurderingen, for eksempel korrespondanse med NVE

For å overholde toårskravet bør manglende dokumenter utarbeides før revurderingen igangsettes, se kapittel Konsentrasjon i tid.

NVEs arkiv kan forespørres for eventuelle tegninger, beregninger og rapporter som ikke finnes hos den ansvarlige for anlegget.

NVE ber om at tidspunkt for revurderingsinspeksjon meldes til NVE i god tid, slik at eventuell deltagelse kan planlegges.