Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Kvalifikasjoner og uavhengighet

7-5 femte ledd: Revurdering skal utføres og kontrolleres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner innenfor relevante fagområder, jf. § 3-5. Godkjente fagansvarlige, jf. § 3-7, skal enten utføre revurderingen eller kontrollere revurderingsrapporten. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 gjelder ikke kravet om kontroll dersom godkjent fagansvarlig har utført revurderingen. Av revurderingsrapporten skal det fremgå hvem som har utført og hvem som har kontrollert innen aktuelle fagområder. NVE kan kreve at det gjennomføres uavhengig kontroll av revurderingsrapporten av kvalifisert person utpekt av NVE.

Kvalifiserte fagpersoner er både NVE-godkjente fagansvarlige etter § 3-7 og personer som har nødvendig relevant fagkompetanse til å utføre revurdering i overensstemmelse med damsikkerhetsforskriften, tilhørende veiledere/retningslinjer og god faglig praksis. NVE kan be om dokumentasjon av kvalifikasjonene til personer som ikke er NVE-godkjente fagansvarlige, jf. § 8-1.

NVE-godkjente fagansvarlige innenfor sine fagområder (I-V) skal sikre at revurderingen gjennomføres i samsvar med damsikkerhetsforskriften og relevante veiledere/retningslinjer.

Fagområde I dekker i tillegg til betongdammer, også betongkonstruksjoner i vannveier, for eksempel betongpropper i tunneler og betongfundamenter for rør. Fagområde II dekker i tillegg til fyllingsdammer, også vannveier i løsmasser, for eksempel kanalsider og nedgravde rør, jf. § 3-5, annet ledd.  

Ved revurdering av de fleste vassdragsanlegg er det nødvendig at fagansvarlige for flere fagområder deltar.

Fagansvarlig kan revurdere anlegg eller anleggsdeler der det er enkle problemstillinger som ikke inngår i fagområdet vedkommende er godkjent for, men som vedkommende har kompetanse til å utføre, jf. § 2-6. Eksempler på dette kan være enkle hydrauliske beregninger i tilknytning til fagområdene I, II og IV, og enkle betongkonstruksjoner i tilknytning til fagområde II eller III.

Dersom revurderingen omfatter problemstillinger som ikke dekkes av de kvalifiserte fagpersonene innenfor fagområder I-V, skal den ansvarlige i samråd med VTA engasjere relevant kompetanse, for eksempel innenfor ingeniørgeologi, materialteknologi og instrumentering, jf. § 2-4 d). Grensesnittet mellom de involverte bør avklares.

Revurderingsinspeksjoner er en del av revurderingen og bør normalt utføres av NVE-godkjente uavhengige fagansvarlige innenfor aktuelle fagområder, jf. § 3-5. Revurderingsinspeksjoner kan også utføres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner uten godkjenning av NVE. Det skal i så fall dokumenteres at vedkommende har deltatt på minst 3 revurderingsinspeksjoner på tilsvarende anlegg i samme eller høyere konsekvensklasse, jf. EDs merknader til § 7-5 femte ledd. Fagpersoner som dekker andre fagområder enn fagområder I-V bør delta der det er nødvendig.

Kravet til uavhengighet i § 7-5 femte ledd, sammen med EDs merknader, innebærer etter NVEs vurdering at følgende personer ikke kan foreta eller kontrollere en revurdering inklusiv alle revurderingsinspeksjoner:

  • personer ansatt hos anleggseier (herunder ansatt VTA)
  • personer innleid av anleggseier (herunder innleid VTA)
  • personer ansatt i samme firma som leier ut VTA til anleggseier
  • personer som har prosjektert anlegget eller fornyelser av anlegget

I tillegg anbefaler NVE at personer som tidligere har revurdert et anlegg ikke utfører eller kontrollerer en ny revurdering av anlegget.

En person kan revurdere anleggsdeler som vedkommende ikke har prosjektert eller revurdert.

Kravet til uavhengighet gjelder de personene som har utført eller kontrollert prosjektering eller revurdering, og som står oppført i dokumentene.

I vurderingen av om en person er uavhengig av anleggseier og VTA, er det «her og nå» -situasjonen som er avgjørende. En person vil for eksempel anses som uavhengig, og kan utføre eller kontrollere revurderingen, selv om vedkommende tidligere var ansatt hos anleggseier eller tidligere var innleid som VTA. Dette gjelder dersom den organisatoriske tilknytningen til anleggseier har opphørt når revurderingen utføres. Person ansatt i samme firma som leier ut VTA kan revurdere andre anlegg enn de VTA har faglig ansvar for.

Kravet til uavhengighet er ikke til hinder for at kvalifiserte fagpersoner kan utføre eller kontrollere revurderinger av vassdragsanlegg som er prosjektert eller revurdert av en nåværende eller tidligere kollega.  

For å påvise at krav til uavhengighet er oppfylt skal navn på firma og personer som har utarbeidet tekniske planer for opprinnelig bygging, eventuelle senere fornyelser og tidligere revurderinger oppgis i revurderingsrapporten, se kapittel Revurderingsrapport - Oppbygging og innhold

Som en ekstra kvalitetskontroll kan NVE kreve uavhengig kontroll av revurderingen. Det er opp til NVEs faglige skjønn å vurdere behovet for dette. NVE peker i så fall ut den/de som skal kontrollere revurderingen. Utgiftene dekkes av den ansvarlige for vassdragsanlegget.