Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Om veilederen

Veileder for revurdering av vassdragsanlegg (1/2018) utdyper bestemmelsene i § 7-5 om revurdering i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Bestemmelsene i forskriften er skrevet i kursiv og innrammet.

Veilederen erstatter omtale av revurdering i retningslinjer for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 1-2002).

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg (dammer og vannveier) i konsekvensklasse 1, 2, 3 og 4.

Der det står eller skal i veilederen, følger dette av krav som fremgår direkte eller indirekte av teksten i damsikkerhetsforskriften § 7-5. og skal er også brukt der det er nødvendig for å oppfylle andre bestemmelser i damsikkerhetsforskriften som angår revurdering, innbefattet krav som følger av § 8-1 (Opplysningsplikt). og skal er absolutte krav. Der det står kan eller bør er dette NVEs tolkning av hvordan bestemmelser kan oppfylles.

Dersom det er tvil om krav til revurdering, etter at anvisningene i veilederen er fulgt, kan NVE kontaktes for konkret veiledning.

NVE kan fravike bestemmelser i damsikkerhetsforskriften ved enkeltvedtak. Dispensasjoner kan bare gis der det er forsvarlig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, jf. § 8-2 (Dispensasjoner og skjerpede krav) første og andre punktum.

Der sikkerhetsmessige grunner gjør det nødvendig, kan NVE i enkelttilfeller pålegge strengere krav enn det som følger av den enkelte bestemmelse, men ikke utover de strengeste sikkerhetsbestemmelsene i damsikkerhetsforskriften, jf. § 8-2 tredje punktum.

Hvis det ved revurdering avdekkes alvorlige mangler, kan NVE pålegge den ansvarlige å innrette sin virksomhet for å redusere faren, jf. vannressursloven § 40.

Der det i veilederen er gitt henvisning til en paragraf, «jf. §…», gjelder dette bestemmelser i damsikkerhetsforskriften. Dersom det henvises til annet regelverk, er dette spesifisert.