Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Oppbygging og innhold

Innledning

 • navnet til den ansvarlige for vassdragsanlegget jf. § 2-1
 • navnet og id.-nummeret til vassdragsanlegget (Damdatabasen SIV)
 • navn på firma og personer som har utarbeidet tekniske planer for opprinnelig bygging, eventuelle fornyelser og tidligere revurderinger, med vurdering av uavhengighet jf. § 7-5 femte ledd
 • navn (med trykte bokstaver) og signatur til alle som har utarbeidet og kontrollert rapporten, angitt for de ulike fagområdene og hvem som er NVE godkjente fagansvarlige jf. § 3-7, dette gjelder også ingeniørgeologer
 • dato for inspeksjonene og navn på deltagerne
 • dato på ferdigstilt rapport
 • konsekvensklasse som er lagt til grunn for revurdering

Konklusjon

 • konklusjon om vassdragsanleggets tilstand og sikkerhetsnivå
 • oppsummering av alle avvik fra tekniske krav i damsikkerhetsforskriften, med referanse til relevant bestemmelse
 • forslag til eventuelle tiltak for å lukke avvik

Rapportens hoveddel

 • hoveddata for vassdragsanlegget som inkluderer dimensjoner, magasindata, flomdata og instrumentering
 • oversiktskart og systemskisse som viser plassering av vassdragsanlegget, eventuelt i forhold til andre anlegg og overføringer som kan påvirke anlegget
 • konsekvensklasse med dato for vedtak og begrunnelse for eventuell høyere konsekvensklasse lagt til grunn for revurderingen
 • teknisk beskrivelse av vassdragsanlegget med tilhørende komponenter, med angivelse av materialer, produsent av rør og mekaniske komponenter
 • beskrivelse av anleggets historikk med relevante observasjoner og erfaringer fra bygging og drift
 • vurdering av flomberegningenes gyldighet
 • kontroll av flomavledningskapasitet
 • kontroll av tappekapasitet for tørrlegging og beredskapsmessig senking
 • vurdering av påliteligheten til manøvrerbare løp
 • vurdering av resultater fra eventuelle tidligere revurderinger, fra interntilsyn og med angivelse av eventuelle avvik
 • vurdering av instrumentering og signaloverføring
 • vurdering av måleverdier fra overvåkingen og om disse er tilstrekkelig grunnlag for revurderingen
 • vurdering av fastsatte grenseverdier
 • oppsummering av revurderingsinspeksjoner for alle deler av vassdragsanlegget, inkludert luft- og vannside med vurderinger av tilstand og angivelser av avvik
 • detaljert tilstandsbeskrivelse, vurdering av skader og utviklingstakt av skader
 • resultater fra funksjonsprøving av stenge- og tappeorganer
 • angivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger:
 • begrunnelse for valg av materialparametere
 • gjennomgang av lastforutsetninger og laster
 • skisse av laster og lastkombinasjoner
 • oppsummering og vurdering av beregningsresultater
 • forslag til eventuelle tiltak for å lukke avvik

Vedlegg

 • kart, fotografier
 • tegningsliste og ajourførte tegninger med god lesbarhet: oversiktstegning, grunnriss, oppriss og snitt, i navngitte separate pdf-filer
 • komplette beregninger for vassdragsanlegget
 • bearbeidede måleverdier fra anleggets levetid som gjør det mulig å avdekke trender
 • rapporter fra revurderingsinspeksjonene
 • liste over viktig dokumentasjon som er benyttet i revurderingen, men som ikke er vedlagt