Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Flomberegninger og flomavledning

Allerede i tidlig fase av en revurdering bør NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) vurdere om det er behov for å lage nye flomberegninger. Det forutsettes at godkjent fagansvarlig i fagområde V (hydraulikk og flomavledning) bidrar der det er relevant, for eksempel angående behov for hydrauliske modellforsøk.

Det skal alltid gjennomføres nye flomberegninger dersom foreliggende flomberegninger er eldre enn henholdsvis 15 og 20 år. Kravet om alder på flomberegninger gjelder beregninger av tilløpsflommer. Det er derfor ikke tilstrekkelig bare å oppdatere beregnede avløpsflommer og flomvannstander basert på eldre tilløpsflommer. Det generelle kravet om fornyelse av tilløpsflomberegninger hvert 15./20. år er knyttet til at forlengede dataserier vil gi bedre kvalitet og sikkerhet i beregnede flomverdier.

Uavhengig av 15/20-års-intervallet skal det kontrolleres om det er behov for nye flomberegninger av andre grunner:

- hydrologi:

  • endringer av betydning i det hydrologiske datagrunnlaget, for eksempel store flommer og nye vannføringskurver
  • feil eller usikkerheter i siste flomberegning, for eksempel feil eller for få dataserie

- hydraulikk:

  • endringer av betydning i flomløpet/flomavledningen
  • feil i beregninger eller forutsetninger, for eksempel overføringer

For lukkede flomløp med sjakt og tunnel hvor kan det være tvil om avledningskapasiteten og for flomløp med komplekse strømningsforhold må avløpskurvene dokumenteres med fysiske modellforsøk, jf. § 5-8 tiende ledd og merknadene til § 5-8 åttende og tiende ledd, eventuelt sammen med kalibrerte numeriske 3D-modeller. (Ved bruk av CFD-modellering er forutsetninger beskrevet i tillegg til retningslinjer for flomløp. CFD-beregninger (numerisk modellering) av flomløpskapasitet, av 02.09.2016.)

Ved revurderinger skal gyldigheten av tidligere utførte modellforsøk vurderes, blant annet om flomløpet har samme utforming som forutsatt i modellforsøket.