Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Utarbeidelse

7-5 tredje ledd 3., 4. og 5. punktum: Revurderingen skal dokumenteres i en rapport. Rapporten skal også gi oversikt over hele vassdragsanlegget, herunder plassering av anlegget og tilhørende komponenter og overføringer. Der det er flere dammer ved magasinet, skal oversikten inneholde plasseringen av disse.

Revurdering skal dokumenteres i en rapport hvor anleggets sikkerhetsnivå vurderes opp mot krav i regelverket. Alle avvik skal framgå tydelig i rapporten, sammen med fagansvarliges vurdering.

Separate flomløp og tappeløp skal revurderes sammen med dammen de betjener, og inngå i samme revurderingsrapport. Tilsvarende gjelder for komponentene i en sammensatt vannvei.

Ved samtidig revurdering av flere vassdragsanlegg skal det som hovedregel utarbeides én revurderingsrapport for hvert anlegg.

Dersom revurderingen omfatter små sekundærdammer i tillegg til hoveddammen, kan disse inkluderes i samme rapport. Tilsvarende kan det for småkraftanlegg og elvekraftverk sendes en samlet rapport for dam og vannvei. I slike tilfeller er det viktig at anleggene behandles adskilt i revurderingsrapporten.

Ved revurdering av komplekse anlegg eller anlegg i høy konsekvensklasse kan det etter samråd med saksbehandler i NVE være hensiktsmessig å presentere revurderingsrapporten i et møte.