Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Forenklet revurdering

Forenklet revurdering kan være aktuelt dersom det tidlig i revurderingsprosessen avdekkes behov for fornyelse av hele eller deler av vassdragsanlegget. Det er ikke anledning til å sløyfe revurdering og gå rett på tekniske planer for fornyelse eller å slå sammen forenklet revurdering og tekniske planer i et dokument.

Rapporten fra forenklet revurdering skal påvise at alle anleggsdeler er vurdert. Den vil også avdekke om sikkerhetsnivået gjør det nødvendig å iverksette kompenserende tiltak fram til avvik er lukket. Rapporten og følgebrevet til rapporten vil sikre at NVE blir orientert om tiltak og fremdriftsplan.

For anleggsdeler som må fornyes kan innholdet i en revurderingsrapport begrenses til kulepunktene for innledning og konklusjon, samt kortfattet vurdering av relevante punkter i rapportens hoveddel som ikke blir dekket av tekniske planer for fornyelse. Ved godkjenning av rapporten fra forenklet revurdering vil det bli stilt vilkår om innholdet i tekniske planer. Til sammen skal rapporten fra forenklet revurdering og tekniske planer for fornyelse klarlegge at vassdragsanlegget får et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Eventuelle anleggsdeler som skal beholdes uendret etter fornyelsen må dokumenteres fullstendig i revurderingsrapporten.