Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Innledning

Formål

§ 1-1 Formål. Forskriften skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skader på mennesker, miljø og eiendom

Ifølge EDs merknader til bestemmelsen vil formålsbestemmelsen være styrende for hvilke forventninger myndighetene kan stille til anleggseiere og den er retningsgivende for de skjønnsmessige avgjørelser som myndighetene treffer.

Vassdragsanlegg skal til enhver tid ha et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå, slik at det ikke inntrer brudd, svikt eller feilfunksjon som kan medføre skader på mennesker, miljø, eiendom, kraftproduksjon, infrastruktur eller andre viktige samfunnsfunksjoner. Sikkerheten ivaretas gjennom krav til faglige kvalifikasjoner, konstruktiv sikkerhet, overvåking, drift og vedlikehold, revurdering og beredskap.

Hva er revurdering

7-5 første ledd: Revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse av et etablert vassdragsanlegg som skal klarlegge om anlegget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Revurdering skal klarlegge om et etablert vassdragsanlegg har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i henhold til krav som følger av damsikkerhetsforskriften og eventuelle relevante vedtak fattet av NVE.

Tilstandsanalyse er en samlet analyse med definering av oppgavens formål, omfang, planlegging, registrering, vurdering og rapportering av tilstand, samt beskrivelse av tiltak, jf. NS 3424.

Etablerte vassdragsanlegg defineres som ferdig bygde dammer og vannveier med tilhørende konstruksjoner.

Anleggets sikkerhetsnivå vurderes som tilfredsstillende dersom kravene i damsikkerhetsforskriften er oppfylt. En revurdering vil avdekke om det er behov for å fornye hele eller deler av anlegget.

Historikk

  • Forskrifter for dammer (1980) innførte krav til program for tilsyn, drift og vedlikehold, men revurdering ble ikke omtalt.
  • Revurderingsbegrepet ble introdusert i forbindelse med prosjektet «Internkontroll av vassdrag» (1991-1993) som en del av program for tilsyn og drift.
  • I hovedrapporten fra «Prosjekt damsikkerhet» (1992) ble revurdering grundig omtalt under begrepet sikkerhetsvurdering.
  • Med hjemmel i Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag (1992) ble det i 1996 fastsatt Retningslinje nr. 3 «Tilsynsprogram for anlegg i vassdrag». Retningslinjen beskrev revurdering med omfang, hyppighet (hvert tredje hovedtilsyn utføres som revurdering), kompetanse, uavhengighet og rapportering til NVE.
  • Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (2000) inneholdt en egen bestemmelse om revurdering og bestemmelsen ble utdypet i retningslinjer for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg (2002). Revurderingen skulle dokumenteres og forelegges NVE for kontroll og godkjenning.