Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Tidspunkt for revurdering

7-5 annet ledd: Vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal revurderes minst hvert 15. år og vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 minst hvert 20. år. Revurdering skal også foretas hvis det gjennom interntilsyn eller på annen måte avdekkes svakheter og mangler ved anlegget eller endringer i lastforutsetninger som kan påvirke sikkerhetsnivået ved anlegget. NVE kan kreve at slike revurderinger gjennomføres.

Dersom det ikke avdekkes forhold som tilsier fremskyndet revurdering, se nedenfor, vil tidspunktet for revurdering falle sammen med hvert tredje hovedtilsyn og erstatte dette.

For å oppfylle kravet om 15/20 års intervall mellom revurderinger må tidspunkt for revurdering knyttes til en bestemt aktivitet i revurderingen. Første inspeksjon i revurderingen er en slik klart definert aktivitet. Dette er en naturlig start på revurderingen sett i forhold til toårskravet, se kapittel Konsentrajon i tid, også med hensyn til programmet for hovedtilsyn.

Revurderingsintervallet skal følges selv om hele eller deler av anlegget er fornyet i etterkant av forrige revurdering. Det er ikke anledning til å ha ulike tidspunkt for revurdering av deler av vassdragsanlegget, se kapittel Omfang.

Overskridelse av intervallet vil føre til at det vil gå for lang tid før deler av anlegget blir kontrollert mot ny kunnskap om materialer og laster, blant annet kontroll av anlegget mot oppdaterte flomberegninger.

Revurderingsintervallet er også knyttet til kravet om at revurderingen skal utføres og kontrolleres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner, se kapittel Kvalifikasjoner og uavhengihet.

Revurderingen skal fremskyndes dersom det er avdekket svakheter og mangler ved anlegget eller dersom sikkerheten er redusert som følge av endringer i lastforutsetningene. Dette kan for eksempel skje som følge av oppjustering av anleggets konsekvensklasse eller dersom nye flomberegninger gir større flommer. Behovet for fremskyndet revurdering skal vurderes ved hvert hovedtilsyn, jf. damsikkerhetsforskriften tabell 7-2.1.

I enkelte tilfeller kan det være fornuftig å fremskynde en revurdering av praktiske årsaker. Dersom et magasin er naturlig lavt, eller magasin/vannvei er nedtappet pga. arbeider i kraftstasjonen, bør tidspunktet for gjennomføring av revurderingen tilpasses for å utnytte dette. Dette gjelder særlig for store flerårsmagasin og lange driftstunneler som sjelden er nedtappet og tilgjengelig for inspeksjon og prøvetaking. Se for øvrig kapittel 6.

For anlegg etablert etter damsikkerhetsforskriftens ikrafttredelse i 2010 skal første revurderingsinspeksjon gjennomføres senest 15/20 år, avhengig av konsekvensklasse, etter tidspunktet for godkjenning av tekniske planer.