Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Dokumentasjon til NVE

7-5 sjette ledd siste punktum: Revurderingsrapporten skal med nødvendige opplysninger, forutsetninger og beregninger sendes NVE for godkjenning, sammen med forslag fra den ansvarlige til eventuelle tiltak med tilhørende fremdriftsplan.

Den ansvarlige for vassdragsanlegget skal sende revurderingsrapporten til NVE sammen med et følgebrev som beskriver konklusjonene fra revurderingen. Det bør fremgå av brevet at VTA har påsett at nødvendige fagområder er ivaretatt og at revurderingen har ivaretatt kravene i § 7-5, jf. § 2-4 d).  

Dersom det er avdekket avvik fra tekniske krav i damsikkerhetsforskriften, skal den ansvarlige foreslå tiltak og fremdriftsplan som angir når tiltakene skal gjennomføres. Det er tilstrekkelig med forslag til eventuelle tiltak, for eksempel øking av flomavledningskapasitet eller stabilitet.

Fremdriftsplanen bør ta hensyn til avvikenes alvorlighet og vassdragsanleggets konsekvensklasse og at fornyelse vil kreve tekniske planer som skal godkjennes av NVE, jf. § 5-2. Dersom tiltak gjør det nødvendig med midlertidig redusert vannstand i en anleggsperiode kan det være nødvendig å innhente tillatelse fra NVE til dette.

Revurderingsrapporter som sendes direkte fra fagansvarlig, uten følgebrev fra den ansvarlige med forslag til tiltak, blir ikke tatt til behandling av NVE. Det samme gjelder rapporter som er mangelfulle eller angir behov for ytterligere undersøkelser eller dokumentasjon. Dersom nødvendige undersøkelser ikke er ferdigstilt, må konservative forutsetninger legges til grunn i revurderingen.

Skjema for egenerklæring skal fylles ut og sendes sammen med revurderingsrapporten til NVE. Utfylling av tabellen i DEL 5 vil oppfylle kravet til den ansvarliges innsending av forslag til tiltak og tilhørende framdriftsplan i damsikkerhetsforskriften § 7-5 siste ledd.